Text Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Text” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Text

  ♪ : /tekst/

  • वाक्यांश : –

   • मूळ मजकूर
   • स्रोत
   • बायबलमधील वचने
  • संज्ञा : noun

   • मजकूर
   • मूलभूत वाक्य फॉर्म्युला
   • उरैमुलम
   • मुटुप्पटम
   • मुतारपेटिव्हम
   • मुलापतम
   • स्पष्टीकरण देऊन
   • वंशावळीनुसार
   • मरापुप्तम
   • पाटपेटाम
   • पतप्पाटिप्पु
   • संगीतातील मौखिक धडा
   • पुस्तकाची खोड
   • शीर्षक शीर्षक लेख साहित्य
   • शीर्षक
   • धार्मिक व्याख्यानातून
   • मजकूर सीएच
   • ग्रंथकार
   • शब्द
   • शास्त्र
   • पाठपुस्तकविशायाम
   • च्या मुळे
   • डोंगरावर प्रवचन
   • मूळ मजकूर
   • बायबलमधील वचने
   • शास्त्र
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखादे पुस्तक किंवा इतर लिखित किंवा छापील कार्य, त्याच्या भौतिक स्वरूपापेक्षा सामग्रीच्या संदर्भात मानले जाते.
   • एखाद्या विशिष्ट कार्याचे अस्सल किंवा प्राथमिक स्वरुपाचे संदेश देणारी म्हणून लिहिलेल्या किंवा छापलेल्या साहित्याचा तुकडा.
   • लेखी किंवा मुद्रित शब्द, सामान्यत: कामाचा तुकडा तयार करतात.
   • शब्द किंवा वर्णमालाच्या स्वरुपात डेटा.
   • नोट्स, endपेंडिसेस आणि स्पष्टीकरण यासारख्या इतर सामग्रीपेक्षा वेगळ्या पुस्तकाचे किंवा लेखनाच्या इतर भागाचे मुख्य भाग.
   • एक स्क्रिप्ट किंवा लिब्रेटो.
   • अभ्यासाचा विषय म्हणून निवडलेली किंवा नियुक्त केलेली लेखी कार्य.
   • एक पाठ्यपुस्तक.
   • बायबलमधील एखादा उतारा किंवा इतर धार्मिक कार्याचा, खासकरुन जेव्हा प्रवचनाचा विषय म्हणून.
   • चर्चा किंवा प्रदर्शनासाठी विषय किंवा थीम.
   • मजकूर संदेश.
   • विशेषत: हस्तलिखितांसाठी वापरलेले ललित, मोठे हस्ताक्षर
   • यांना एक मजकूर संदेश पाठवा.
   • काहीतरी लिहिलेले शब्द
   • बायबलमधील एक उतारा जो प्रवचनाचा विषय म्हणून वापरला जातो
   • शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये वापरासाठी तयार केलेले पुस्तक
   • लेखी कार्याचे मुख्य भाग (जसे की स्पष्टीकरण किंवा तळटीप इत्यादी)
 2. Texts

  ♪ : /tɛkst/

  • संज्ञा : noun

 3. Textual

  ♪ : /ˈteksCHo͞oəl/

  • विशेषण : adjective

   • मजकूर
   • मजकूर
   • कंसात मूलभूत
   • मुलापतट्टुकुरिया
   • देणारं
   • बायबलसंबंधी
   • कागदपत्र
   • संबंधित
   • मुळवाक्यतिथिल्ला
   • मजकूर संबंधित
  • संज्ञा : noun

 4. Textually

  ♪ : /ˈtek(st)SH(o͞o)əlē/

  • विशेषण : adjective

   • मुलाग्रंथनुसारमयी
   • मूळ प्रमाणे
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • मजकूर
   • मजकूर असल्यास
   • मूळच्या वतीने
See also  Collagen Meaning In Telugu - తెలుగు అర్థం వివరణ

Leave a Reply