Taken Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Taken” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Taken

  ♪ : [Taken]

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು

Leave a Reply

Your email address will not be published.