Locomotor disability Meaning In Marathi

“Locomotor disability meaning in marathi” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Locomotor disability ♪ : [Locomotor disability] संज्ञा : noun अंगांचे अपंगत्व   स्पष्टीकरण : Explanation लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल Locomotor disability: meaning, causes and effects of interventions This paper provides a synopsis of…