Histopathology Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

“Histopathology” தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் – நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம். ஹிஸ்டோபதாலஜி என்பது சிகிச்சைப் பிரிவின் ஒரு துறையாகும். இது உடலில் ஏற்படும் நோய்களை அறியும் மற்றும் அதன் மூலங்களை ஆராய்ச்சியாக முதன்முதலில் மருத்துவ செயலிகள் மூலம் வாய்ப்பு செய்யப்படும் விதமாக பயன்படுக்கப்படுகின்றது. ஹிஸ்டோபதாலஜியின் மூலம், பாதுகாப்பாக்கல் மற்றும் நோய்களை அறியும் வழிமுறைகள் அடைவதற்குப் பயன்படுகின்றன. இது அருகிலுள்ள புரட்டாத உரம், உடல் அடைப்புகள், மைதானங்கள்,…