Successor Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Successor” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Successor

  ♪ : /səkˈsesər/

  • संज्ञा : noun

   • उत्तराधिकारी
   • वारस
   • प्रॉक्सी
   • यादी
   • परंपरेतील उत्तराधिकारी
   • पिन्नामारवाला
   • सुरूच आहे
   • उत्तराधिकारी
   • वंशज
   • वारस
   • पुढील
   • वारस
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखादी व्यक्ती किंवा गोष्ट जी दुसर् यास यशस्वी करते.
   • क्रमाने पुढील अनुसरण करणारा एक माणूस
   • एखादी गोष्ट किंवा व्यक्ती जी ताबडतोब काहीतरी किंवा कुणाला पुनर्स्थित करते
   • अशी व्यक्ती ज्यास काही पदवी किंवा पदाचा वारसा मिळतो
 2. Succeed

  ♪ : /səkˈsēd/

  • वाक्यांश : –

   • फायदा घेणे
   • यशस्वी
  • क्रियापद : verb

   • यशस्वी
   • यश
   • चला यशस्वी व्हा
   • बरं
   • व्हरिय्यूरु
   • यश आहे
   • उद्देश पूर्ण करा
   • प्रगती
   • नलवलंपेरु
   • वेरीकन
   • प्रक्रियेत यश सह समाप्त
   • कार्यक्रमात यशस्वी व्हा
   • मालिका
   • पाठपुरावा पोस्ट खालीलप्रमाणे
   • परंपरेतील मालिका
   • पाय वर चालू ठेवा शरीराचा वारसा
   • आत या, हे पहा
   • अनुसरण करा
   • अनुसरण करा
   • सतत स्थितीत रहा
   • नंतर होईल
   • साध्य करा
   • प्रगती करा
   • योग्य ते मिळवा
   • कमवा
   • विजयी व्हा
   • यशस्वी व्हा, यशस्वी हो
   • यशस्वी
 3. Succeeded

  ♪ : /səkˈsiːd/

  • क्रियापद : verb

   • यशस्वी झाले
   • यश
 4. Succeeding

  ♪ : /səkˈsēdiNG/

  • विशेषण : adjective

   • सक्सेसिंग
   • उत्तराधिकारी
   • पुढे येत आहे
   • सतत
   • वारसाहक्क
   • परत येत आहे
   • अत्तुवरुकिरा
   • पुढील मध्ये
   • चालूच
   • मागे
   • येणाऱ्या
   • पुढील
   • त्यानंतरच्या
 5. Succeeds

  ♪ : /səkˈsiːd/

  • क्रियापद : verb

   • यशस्वी
   • बरं
 6. Success

  ♪ : /səkˈses/

  • संज्ञा : noun

   • यश
   • प्रभावीपणा
   • साकार
   • वस्तुनिष्ठ पूर्ती
   • खाच
   • सेलवप्परु
   • पुलककम
   • पुकलुयार्वु
   • पुकलपेरु
   • जाहिरात
   • पटविपरु
   • विजेता
   • स्तुती करणे
   • यश संदेश
   • Uruverriyalar स्तुती संदेश
   • सराव आणि यशस्वी व्हा यशस्वीरित्या पूर्ण
   • यश
   • शुभेच्छा
   • यश
   • यश
   • संपत्ती
   • यश
   • अंमलबजावणी
   • विजय
  • क्रियापद : verb

   • विजय
 7. Successful

  ♪ : /səkˈsesfəl/

  • विशेषण : adjective

   • यशस्वी
   • कोण जिंकतो
   • श्रीमंत
   • प्रक्रिया साध्य
   • विजयी
   • यशाकडे नेणे
   • कारभारात यश
   • व्हेरिय्याक्कमचे
   • यशस्वी
   • विजेता
   • आवडले
   • विजयी
   • यशस्वी
   • भरभराट
   • नशीबवान
 8. Successfully

  ♪ : /səkˈsesfəlē/

  • विशेषण : adjective

   • यशस्वीरित्या
   • विजेता
   • विजयी झाला
   • यशस्वीरित्या
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • यशस्वीरित्या
   • जिंकण्यासाठी
   • काही उपयोग नाही
   • खाच
 9. Succession

  ♪ : /səkˈseSHən/

  • वाक्यांश : –

   • पाठपुरावा
   • बरोबर
  • संज्ञा : noun

   • वारसाहक्क
   • एकमेकांचे अनुसरण करण्यासाठी
   • एकामागून एक एकत्र येत
   • सातत्य
   • पाठपुरावा
   • स्तंभ
   • त्यानंतर भेट
   • एकामागून एक
   • वारसा
   • मातृ अधिकारांचा वारसा
   • अरकुक्कलवली
   • पटवियुरीमाई
   • तैवुरिमाई
   • कुरुवलिक्कालमरापु
   • आध्यात्मिक वारसा
   • धार्मिक वारसा
   • (जीवन) जीव वाढतात
   • वारसाहक्क
   • अनुक्रमिक कार्यक्रम
   • आनुवंशिकता
   • स्वर्गारोहण
   • रॉयल्टी
   • ऑर्डर
   • श्रेणी
   • कालगणना
   • वंशज
   • वारसदार
   • पाठपुरावा
   • परंपरा
 10. Successional

  ♪ : [Successional]

  • विशेषण : adjective

   • अनुक्रमिक
   • वंशपरंपरागत
   • रॉयल्टी
 11. Successionally

  ♪ : [Successionally]

  • विशेषण : adjective

   • हळूहळू
   • एकामागून एक
 12. Successions

  ♪ : /səkˈsɛʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • उत्तराधिकार
 13. Successive

  ♪ : /səkˈsesiv/

  • विशेषण : adjective

   • कृत्रिम
   • नियमित
   • सलग
   • त्यानंतरचे
   • समीप
   • सुरू
   • चालू आहे
   • सतत
   • चालू आहे
   • सुसंगत
   • दिवसभर
   • नियमित
   • क्रमाक्रमाने
 14. Successively

  ♪ : /səkˈsesivlē/

  • विशेषण : adjective

   • नियमितपणे
   • क्रमाक्रमाने
   • पुढीलप्रमाणे
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • सलग
   • यशस्वीरित्या
   • अनुसरण केले
   • मालिका
   • इटयितर्रताय
   • निरनिरायसाठी
   • अनुक्रमे साठी
 15. Successiveness

  ♪ : [Successiveness]

  • संज्ञा : noun

   • वारसाहक्क
   • क्रम
 16. Successors

  ♪ : /səkˈsɛsə/

  • संज्ञा : noun

   • उत्तराधिकारी
   • यादी

Leave a Comment