Stiff Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

“Stiff” தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் – நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம்.

 1. Stiff

  ♪ : /stif/

  • சொற்றொடர் : –

   • கரடுமுரடான
   • நெகிழ்வான
  • பெயரடை : adjective

   • கடினமான
   • பிணம்
   • ஒன்றுக்கும் உதவாதவர்
   • சொல்லியுந்திருந்தாதவர்
   • (இழி) ஆள்மாற்றிக் கொடுக்கக்கூடிய தாள் முறி
   • (இழி) விறைப்பாயிருப்பவர்
   • (இழி) விறைப்பாய் இருப்பது
   • விறைப்பான
   • தொய்வற்ற
   • நெகிழ்வற்ற
   • வளையாத
   • கட்டிழுப்பான
   • முறுகலான
   • வலிமைவாய்ந்த
   • முரட்டுத்தனமான
   • விட்டுக்கொடுக்காத
   • சமரசத்துக்கு இடங்கொடாத
   • ஒத்திணங்கப் போகாத
   • எளிமை நலமற்ற
   • வலிந்த
   • வலிந்து செயலாற்றுகிற
   • இயலௌிமையற்ற
   • செயற்கைத்திறம் வாய்ந்த
   • தன்னியல்பாய் இயங்காத
   • மரச் சட்டம் போன்ற
   • ஆசார முறைப்பட்ட
   • இன்னயமில்லாத
   • பண்புநயமற்ற
   • நடைவிறைப்பான
   • பழகி ஊடாடாத
   • தாராளமாய்ப்ப பழகுதலற்ற
   • உயிர்ப்பற்ற
   • உயிரோட்டமிழந்த
   • தருக்குடைய
   • தற்செருக்கு வாய்ந்த
   • பிடிவாதமான
   • விடாப்படியான
   • அடம்பிடிக்கிற
   • செறிவுமிக்க
   • அடர்த்தி மிகக
   • குடிவகையில் காரமிக்க
   • ஊடுருவுதற்குரிய
   • பசைகளி ஆகியவற்றின் வகையில் மிகக் கெட்டியான
   • மிகத் திண்ணிய
   • எளிதிற் குழையாத
   • குழைவியல்பற்ற
   • குழைத்து உருவாக்கமுடியாத
   • கட்டிறுக்கமான
   • தடையாற்றல் மிக்க
   • அருமுயற்சியான
   • கடுமைவாய்ந்த
   • கடும் உழைப்பிற்குரிய
   • எளிதில் சமாளிக்கமுடியாத
   • அருந்திறம் தேவைப்படுகிற
   • மிகுந்த ஆற்றல் தேவைப்படுகிற
   • கடத்தற்கரிதான
   • ஏறுதற்கரிதான
   • இறங்குதற்கரிதான
   • உணர்தற்கரிதான
   • கடுந்தேர்வான
   • தடைப்பட்டு இயங்குகிற
   • தடங்கல் உண்டுபண்ணுகிற
   • சிக்குப்படுகிற
   • சிக்கி இயங்குகிற
   • மட்டற்ற
   • கட்டாயமான
   • ஊன்றிய
   • திடீர் ஏற்றம்வாய்ந்த
   • விலைவகையில் ஏற்றமிக்க
   • வாணிகக்கள் வகையில் விலைநெகிழ்வுற்ற
   • நொந்த நிலையுடைய
   • உடலுறுப்பு வகையில் மட்டுமீறிய முன்னுழைப்பால் இயங்குகையில் நோவு தருகிற
   • (கப்) நிமிர்ந்துநிற்கிற
   • கடினம்
   • கணம்
   • பணி
   • குளுழு
   • உடல்
   • கூரான
   • குளிர்ச்சி
   • கூர்மை
   • திண்மம்
   • தடித்த
   • காசு
   • பணம்
   • குறுகிய
   • மாறிலி
   • கோவேறு கழுதை
   • குளிர்களி
   • மனிதன்
   • பிடிவாத
   • உடைக்கப்படாதது
   • சமரசமற்றது
   • தீண்டத்தகாதது
   • இயற்கையில் கரடுமுரடானது
   • சங்கடமான
   • ஒட்டும்
   • கண்டிப்பான
   • சட்ட
   • சுதந்திரமாக
   • தன்னார்வமற்றது
   • மாசற்ற
   • கண்டிப்பான
   • அதிகாரத்துவத்தைக் காட்டுகிறது
   • ஹெவிவெயிட்
   • சாத்தியமற்றது
   • அதிகாரத்துவத்தைக் காட்டுகிறது
  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • பிணம்
  • வினை : verb

   • இறுக்கு
   • கடினமாக இருங்கள்
   • நீங்களே மூழ்கிவிடுங்கள்
   • மின்தேக்கி
   • திகைத்துப் போங்கள்
  • விளக்கம் : Explanation

   • எளிதில் வளைந்து அல்லது வடிவத்தில் மாற்றப்படவில்லை; கடுமையான.
   • (ஒரு அரைப்பொருள் பொருளின்) பிசுபிசுப்பு; அடர்த்தியான.
   • வழக்கம் போல் அல்லது விரும்பத்தக்கதாக சுதந்திரமாக நகரவில்லை; திரும்ப அல்லது செயல்பட கடினம்.
   • (ஒரு நபர் அல்லது உடலின் ஒரு பகுதி) எளிதில் மற்றும் வலி இல்லாமல் நகர முடியாது.
   • (ஒரு நபர் அல்லது அவர்களின் முறை) நிதானமாக அல்லது நட்பாக இல்லை; கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.
   • கடுமையான அல்லது வலுவான.
   • (ஒரு காற்று) வலுவாக வீசுகிறது.
   • வலிமை அல்லது முயற்சி தேவை; கடினம்.
   • (ஒரு மது பானம்) வலுவானது.
   • முழுமையாக.
   • ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு விரும்பத்தகாத உணர்வைக் கொண்டிருப்பது.
   • ஒரு அட்டை அதன் கையில் ஒரே ஒரு அட்டை.
   • ஒரு இறந்த உடல்.
   • ஒரு சலிப்பான, வழக்கமான நபர்.
   • ஒரு சக; ஒரு சாதாரண நபர்.
   • ஏதேனும் ஒன்றை, குறிப்பாக பணத்தை ஏமாற்றி (யாரோ).
   • (யாரோ) ஒரு முனையை விட்டுச் செல்லத் தவறிவிட்டது.
   • வேண்டுமென்றே புறக்கணிக்கவும்; snub.
   • வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட நிச்சயதார்த்தம் அல்லது சந்திப்புக்கு ஆஜராகத் தவறியது.
   • கொல்லுங்கள்.
   • தோல்வியுற்றதாக இருங்கள்.
   • (ஒரு நபர் அல்லது உடலின் ஒரு பகுதி) மிகவும் கடினமானது.
   • விவரிக்க முடியாத ஸ்டைசிசத்தின் ஒரு தரம்.
   • ஒரு சாதாரண மனிதன்
   • ஒரு மனிதனின் இறந்த உடல்
   • சுதந்திரமாக நகரவில்லை அல்லது இயங்கவில்லை
   • சக்திவாய்ந்த
   • கடுமையான முறை
   • ஒரு வலுவான உடலியல் அல்லது வேதியியல் விளைவைக் கொண்டிருக்கும்
   • உறுதியான உறுதிப்பாடு அல்லது தீர்மானத்தால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது; அசைக்க முடியாதது
   • வளைக்க இயலாது அல்லது எதிர்க்கும்
   • மிகவும் குடிபோதையில்
   • மிகவும்
   • ஒரு கடினமான முறையில்
 2. Stiffen

  ♪ : /ˈstifən/

  • வினை : verb

   • இறுக்கு
   • இறுக்கு
   • உறுதிப்படுத்தவும்
   • கடினமாக்குங்கள்
   • கல்
   • இறுக்கு
   • இறுக்கு
   • விறைத்து
   • கடினப்படுத்த
   • விரிப்பாவுக்கு
   • மேலும் விறைப்புத்தன்மை
   • விரிப்பாக்கு
   • மீண்டும் கடினப்படுத்து
   • மீண்டும், கடினமானது
   • மேலும் செயற்கை
   • மேலும் செயற்கையாகுங்கள்
 3. Stiffened

  ♪ : /ˈstɪf(ə)n/

  • வினை : verb

   • விறைத்து
   • கடினமானது
 4. Stiffener

  ♪ : /ˈstif(ə)nər/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • விறைப்பான்
   • விரிப்பக்குப்பவர்
   • விறைப்பு பொருள்
   • பேக்கை இறுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்
 5. Stiffening

  ♪ : /ˈstif(ə)niNG/

  • சொற்றொடர் : conounj

   • வலுவான
  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • கடினப்படுத்துதல்
   • விறைப்பு
   • விரிப்பக்குக்குட்டல்
   • இருக்கமக்குட்டல்
   • இறுக்கம்
   • கட்டுமையக்குட்டல்
   • கடினத்தன்மை
   • மேலும் கடுமையான
   • இறுக்கமாகிறது
   • ஸ்டெர்ன்
   • கண்டிப்பான
   • கடினத்தன்மை
 6. Stiffens

  ♪ : /ˈstɪf(ə)n/

  • வினை : verb

   • கடினப்படுத்துகிறது
   • கடினப்படுத்த
   • விறைப்பு
 7. Stiffer

  ♪ : /stɪf/

  • பெயரடை : adjective

   • கடினமானது
 8. Stiffest

  ♪ : /stɪf/

  • பெயரடை : adjective

   • கடினமான
   • கடினமானது
 9. Stiffly

  ♪ : /ˈstiflē/

  • பெயரடை : adjective

   • வலுவாக
   • பிடிவாதம்
   • கண்டிப்பாக
  • வினையுரிச்சொல் : adverb

   • விரைப்பாக
 10. Stiffness

  ♪ : /ˈstifnəs/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • விறைப்பு
   • பிடிவாதம்
   • விறைப்பு
   • சமரசம்
   • தூய்மை
   • கடினமான நடத்தை
   • அமுக்கப்பட்ட
   • கடுமையான
   • பிடிவாதம்
   • மன அழுத்தம்
   • கண்டிப்பு

Leave a Comment