Sri Vishnu Panjara Stotram – శ్రీ విష్ణు పంజర స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీవిష్ణుపంజరస్తోత్ర మహామంత్రస్య నారద ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీవిష్ణుః పరమాత్మా దేవతా | అహం బీజమ్ | సోహం శక్తిః | ఓం హ్రీం కీలకమ్ | మమ సర్వదేహరక్షణార్థం జపే వినియోగః |

నారద ఋషయే నమః ముఖే | శ్రీవిష్ణుపరమాత్మదేవతాయై నమః హృదయే | అహం బీజం గుహ్యే | సోహం శక్తిః పాదయోః | ఓం హ్రీం కీలకం పాదాగ్రే | ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః ఇతి మంత్రః |

ఓం హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
ఇతి కరన్యాసః |

ఓం హ్రాం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రః అస్త్రాయ ఫట్ |
ఇతి అంగన్యాసః |

అహం బీజం ప్రాణాయామం మంత్రత్రయేణ కుర్యాత్ |

ధ్యానమ్ |
పరం పరస్మాత్ప్రకృతేరనాదిమేకం నివిష్టం బహుధా గుహాయామ్ |
సర్వాలయం సర్వచరాచరస్థం నమామి విష్ణుం జగదేకనాథమ్ || ౧ ||

ఓం విష్ణుపంజరకం దివ్యం సర్వదుష్టనివారణమ్ |
ఉగ్రతేజో మహావీర్యం సర్వశత్రునికృంతనమ్ || ౨ ||

త్రిపురం దహమానస్య హరస్య బ్రహ్మణో హితమ్ |
తదహం సంప్రవక్ష్యామి ఆత్మరక్షాకరం నృణామ్ || ౩ ||

పాదౌ రక్షతు గోవిందో జంఘే చైవ త్రివిక్రమః |
ఊరూ మే కేశవః పాతు కటిం చైవ జనార్దనః || ౪ ||

నాభిం చైవాచ్యుతః పాతు గుహ్యం చైవ తు వామనః |
ఉదరం పద్మనాభశ్చ పృష్ఠం చైవ తు మాధవః || ౫ ||

వామపార్శ్వం తథా విష్ణుర్దక్షిణం మధుసూదనః |
బాహూ వై వాసుదేవశ్చ హృది దామోదరస్తథా || ౬ ||

కంఠం రక్షతు వారాహః కృష్ణశ్చ ముఖమండలమ్ |
మాధవః కర్ణమూలే తు హృషీకేశశ్చ నాసికే || ౭ ||

నేత్రే నారాయణో రక్షేల్లలాటం గరుడధ్వజః |
కపోలౌ కేశవో రక్షేద్వైకుంఠః సర్వతోదిశమ్ || ౮ ||

శ్రీవత్సాంకశ్చ సర్వేషామంగానాం రక్షకో భవేత్ |
పూర్వస్యాం పుండరీకాక్ష ఆగ్నేయ్యాం శ్రీధరస్తథా || ౯ ||

దక్షిణే నారసింహశ్చ నైరృత్యాం మాధవోఽవతు |
పురుషోత్తమో వారుణ్యాం వాయవ్యాం చ జనార్దనః || ౧౦ ||

గదాధరస్తు కౌబేర్యామీశాన్యాం పాతు కేశవః |
ఆకాశే చ గదా పాతు పాతాళే చ సుదర్శనమ్ || ౧౧ ||

సన్నద్ధః సర్వగాత్రేషు ప్రవిష్టో విష్ణుపంజరః |
విష్ణుపంజరవిష్టోఽహం విచరామి మహీతలే || ౧౨ ||

రాజద్వారేఽపథే ఘోరే సంగ్రామే శత్రుసంకటే |
నదీషు చ రణే చైవ చోరవ్యాఘ్రభయేషు చ || ౧౩ ||

డాకినీప్రేతభూతేషు భయం తస్య న జాయతే |
రక్ష రక్ష మహాదేవ రక్ష రక్ష జనేశ్వర || ౧౪ ||

రక్షంతు దేవతాః సర్వా బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః |
జలే రక్షతు వారాహః స్థలే రక్షతు వామనః || ౧౫ ||

అటవ్యాం నారసింహశ్చ సర్వతః పాతు కేశవః ||
దివా రక్షతు మాం సూర్యో రాత్రౌ రక్షతు చంద్రమాః || ౧౬ ||

పంథానం దుర్గమం రక్షేత్సర్వమేవ జనార్దనః |
రోగవిఘ్నహతశ్చైవ బ్రహ్మహా గురుతల్పగః || ౧౭ ||

స్త్రీహంతా బాలఘాతీ చ సురాపో వృషలీపతిః |
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో యః పఠేన్నాత్ర సంశయః || ౧౮ ||

అపుత్రో లభతే పుత్రం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ |
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం మోక్షార్థీ లభతే గతిమ్ || ౧౯ ||

ఆపదో హరతే నిత్యం విష్ణుస్తోత్రార్థసంపదా |
యస్త్విదం పఠతే స్తోత్రం విష్ణుపంజరముత్తమమ్ || ౨౦ ||

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి |
గోసహస్రఫలం తస్య వాజపేయశతస్య చ || ౨౧ ||

అశ్వమేధసహస్రస్య ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః |
సర్వకామం లభేదస్య పఠనాన్నాత్ర సంశయః || ౨౨ ||

జలే విష్ణుః స్థలే విష్ణుర్విష్ణుః పర్వతమస్తకే |
జ్వాలామాలాకులే విష్ణుః సర్వం విష్ణుమయం జగత్ || ౨౩ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఇంద్రనారదసంవాదే శ్రీవిష్ణుపంజరస్తోత్రమ్ ||


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *