Sri Panchamukha Hanuman Kavacham – ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮತ್ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಹನುಮನ್ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಃ ಪಂಚಮುಖವಿರಾಟ್ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರೌಂ ಕೀಲಕಂ ಕ್ರೂಂ ಕವಚಂ ಕ್ರೈಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಶ್ರೀ ಗರುಡ ಉವಾಚ |
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರಿ |
ಯತ್ಕೃತಂ ದೇವದೇವೇನ ಧ್ಯಾನಂ ಹನುಮತಃ ಪ್ರಿಯಮ್ || ೧ ||

ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ಮಹಾಭೀಮಂ ತ್ರಿಪಂಚನಯನೈರ್ಯುತಮ್ |
ಬಾಹುಭಿರ್ದಶಭಿರ್ಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೨ ||

ಪೂರ್ವಂ ತು ವಾನರಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನಂ ಭೃಕುಟೀಕುಟಿಲೇಕ್ಷಣಮ್ || ೩ ||

ಅಸ್ಯೈವ ದಕ್ಷಿಣಂ ವಕ್ತ್ರಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ಮಹಾದ್ಭುತಮ್ |
ಅತ್ಯುಗ್ರತೇಜೋವಪುಷಂ ಭೀಷಣಂ ಭಯನಾಶನಮ್ || ೪ ||

ಪಶ್ಚಿಮಂ ಗಾರುಡಂ ವಕ್ತ್ರಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಮಹಾಬಲಮ್ |
ಸರ್ವನಾಗಪ್ರಶಮನಂ ವಿಷಭೂತಾದಿಕೃಂತನಮ್ || ೫ ||

ಉತ್ತರಂ ಸೌಕರಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ದೀಪ್ತಂ ನಭೋಪಮಮ್ |
ಪಾತಾಳಸಿಂಹವೇತಾಲಜ್ವರರೋಗಾದಿಕೃಂತನಮ್ || ೬ ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಹಯಾನನಂ ಘೋರಂ ದಾನವಾಂತಕರಂ ಪರಮ್ |
ಯೇನ ವಕ್ತ್ರೇಣ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ತಾರಕಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಸುರಮ್ || ೭ ||

ಜಘಾನ ಶರಣಂ ತತ್ಸ್ಯಾತ್ಸರ್ವಶತ್ರುಹರಂ ಪರಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪಂಚಮುಖಂ ರುದ್ರಂ ಹನೂಮಂತಂ ದಯಾನಿಧಿಮ್ || ೮ ||

ಖಡ್ಗಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಪಾಶಮಂಕುಶಪರ್ವತಮ್ |
ಮುಷ್ಟಿಂ ಕೌಮೋದಕೀಂ ವೃಕ್ಷಂ ಧಾರಯಂತಂ ಕಮಂಡಲುಮ್ || ೯ ||

ಭಿಂದಿಪಾಲಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ ದಶಭಿರ್ಮುನಿಪುಂಗವಮ್ |
ಏತಾನ್ಯಾಯುಧಜಾಲಾನಿ ಧಾರಯಂತಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

ಪ್ರೇತಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಂ ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ |
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಂ ಹನುಮದ್ವಿಶ್ವತೋಮುಖಮ್ || ೧೧ ||

ಪಂಚಾಸ್ಯಮಚ್ಯುತಮನೇಕವಿಚಿತ್ರವರ್ಣ-
-ವಕ್ತ್ರಂ ಶಶಾಂಕಶಿಖರಂ ಕಪಿರಾಜವರ್ಯಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಾದಿಮುಕುಟೈರುಪಶೋಭಿತಾಂಗಂ
ಪಿಂಗಾಕ್ಷಮಾದ್ಯಮನಿಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೧೨ ||

ಮರ್ಕಟೇಶಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಂ ಸರ್ವಶತ್ರುಹರಂ ಪರಮ್ |
ಶತ್ರುಂ ಸಂಹರ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಪದಮುದ್ಧರ || ೧೩ ||

ಹರಿಮರ್ಕಟ ಮರ್ಕಟ ಮಂತ್ರಮಿದಂ
ಪರಿಲಿಖ್ಯತಿ ಲಿಖ್ಯತಿ ವಾಮತಲೇ |
ಯದಿ ನಶ್ಯತಿ ನಶ್ಯತಿ ಶತ್ರುಕುಲಂ
ಯದಿ ಮುಂಚತಿ ಮುಂಚತಿ ವಾಮಲತಾ || ೧೪ ||

ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಪೂರ್ವಕಪಿಮುಖಾಯ ಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ದಕ್ಷಿಣಮುಖಾಯ ಕರಾಳವದನಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ಸಕಲಭೂತಪ್ರಮಥನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಪಶ್ಚಿಮಮುಖಾಯ ಗರುಡಾನನಾಯ ಸಕಲವಿಷಹರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಉತ್ತರಮುಖಾಯ ಆದಿವರಾಹಾಯ ಸಕಲಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಊರ್ಧ್ವಮುಖಾಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ಸಕಲಜನವಶಂಕರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಹನುಮನ್ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಹನುಮಾನ್ ಇತಿ ಬೀಜಂ ವಾಯುಪುತ್ರ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಅಂಜನೀಸುತ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |
ಇತಿ ಋಷ್ಯಾದಿಕಂ ವಿನ್ಯಸೇತ್ |

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಅಂಜನೀಸುತಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಅಂಜನೀಸುತಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ |
ವಂದೇ ವಾನರನಾರಸಿಂಹಖಗರಾಟ್ಕ್ರೋಡಾಶ್ವವಕ್ತ್ರಾನ್ವಿತಂ
ದಿವ್ಯಾಲಂಕರಣಂ ತ್ರಿಪಂಚನಯನಂ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಂ ರುಚಾ |
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರಸಿಖೇಟಪುಸ್ತಕಸುಧಾಕುಂಭಾಂಕುಶಾದ್ರಿಂ ಹಲಂ
ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಫಣಿಭೂರುಹಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾರಿವೀರಾಪಹಮ್ |

ಅಥ ಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ಸೀತಾದುಃಖನಿವಾರಣಾಯ ಲಂಕಾದಹನಕಾರಣಾಯ ಮಹಾಬಲಪ್ರಚಂಡಾಯ ಫಾಲ್ಗುನಸಖಾಯ ಕೋಲಾಹಲಸಕಲಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಶ್ವರೂಪಾಯ
ಸಪ್ತಸಮುದ್ರನಿರ್ಲಂಘನಾಯ ಪಿಂಗಳನಯನಾಯ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬಫಲಸೇವನಾಯ ದುಷ್ಟನಿವಾರಣಾಯ ದೃಷ್ಟಿನಿರಾಲಂಕೃತಾಯ ಸಂಜೀವಿನೀಸಂಜೀವಿತಾಂಗದ-ಲಕ್ಷ್ಮಣಮಹಾಕಪಿಸೈನ್ಯಪ್ರಾಣದಾಯ
ದಶಕಂಠವಿಧ್ವಂಸನಾಯ ರಾಮೇಷ್ಟಾಯ ಮಹಾಫಾಲ್ಗುನಸಖಾಯ ಸೀತಾಸಹಿತರಾಮವರಪ್ರದಾಯ ಷಟ್ಪ್ರಯೋಗಾಗಮಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮನ್ಮಂತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಬಂಬಂಬಂಬಂಬಂ ವೌಷಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಫಂಫಂಫಂಫಂಫಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಖೇಂಖೇಂಖೇಂಖೇಂಖೇಂ ಮಾರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಲುಂಲುಂಲುಂಲುಂಲುಂ ಆಕರ್ಷಿತಸಕಲಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಧಂಧಂಧಂಧಂಧಂ ಶತ್ರುಸ್ತಂಭನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |

ಓಂ ಟಂಟಂಟಂಟಂಟಂ ಕೂರ್ಮಮೂರ್ತಯೇ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮತೇ ಪರಯಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕಂಖಂಗಂಘಂಙಂ ಚಂಛಂಜಂಝಂಞಂ ಟಂಠಂಡಂಢಂಣಂ ತಂಥಂದಂಧಂನಂ ಪಂಫಂಬಂಭಂಮಂ ಯಂರಂಲಂವಂ ಶಂಷಂಸಂಹಂ ಳಂಕ್ಷಂ ಸ್ವಾಹಾ |
ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಓಂ ಪೂರ್ವಕಪಿಮುಖಾಯ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಟಂಟಂಟಂಟಂಟಂ ಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಮುಖಾಯ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಕರಾಳವದನಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಸಕಲಭೂತಪ್ರೇತದಮನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಪಶ್ಚಿಮಮುಖಾಯ ಗರುಡಾನನಾಯ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಮಂಮಂಮಂಮಂಮಂ ಸಕಲವಿಷಹರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಉತ್ತರಮುಖಾಯ ಆದಿವರಾಹಾಯ ಲಂಲಂಲಂಲಂಲಂ ನೃಸಿಂಹಾಯ ನೀಲಕಂಠಮೂರ್ತಯೇ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಮುಖಾಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ರುಂರುಂರುಂರುಂರುಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಕಲಪ್ರಯೋಜನನಿರ್ವಾಹಕಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |

ಓಂ ಅಂಜನೀಸುತಾಯ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಮಹಾಬಲಾಯ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಣಾಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಕೃಪಾಪಾದುಕಾಯ ಮಹಾವೀರ್ಯಪ್ರಮಥನಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥಾಯ ಕಾಮದಾಯ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ |

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನ್ಯಂತರಿಕ್ಷಗ್ರಹ ಪರಯಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರೋಚ್ಚಟನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸಕಲಪ್ರಯೋಜನನಿರ್ವಾಹಕಾಯ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮತೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರವರಪ್ರಸಾದಾಯ ಜಂಜಂಜಂಜಂಜಂ ಸ್ವಾಹಾ |

ಇದಂ ಕವಚಂ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ಮಹಾಕವಚಂ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಏಕವಾರಂ ಜಪೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್ || ೧೫ ||

ದ್ವಿವಾರಂ ತು ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರವರ್ಧನಮ್ |
ತ್ರಿವಾರಂ ಚ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಶುಭಮ್ || ೧೬ ||

ಚತುರ್ವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಮ್ |
ಪಂಚವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರಮ್ || ೧೭ ||

ಷಡ್ವಾರಂ ಚ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವವಶಂಕರಮ್ |
ಸಪ್ತವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಮ್ || ೧೮ ||

ಅಷ್ಟವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಮಿಷ್ಟಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ನವವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ರಾಜಭೋಗಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೯ ||

ದಶವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜ್ಞಾನದರ್ಶನಮ್ |
ರುದ್ರಾವೃತ್ತಿಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ಧೃವಮ್ || ೨೦ ||

ನಿರ್ಬಲೋ ರೋಗಯುಕ್ತಶ್ಚ ಮಹಾವ್ಯಾಧ್ಯಾದಿಪೀಡಿತಃ |
ಕವಚಸ್ಮರಣೇನೈವ ಮಹಾಬಲಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಸುದರ್ಶನಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಸೀತಾಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತ್ಕವಚಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *