Sri Lakshmi Stotram (Indra Krutham) – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಇಂದ್ರ ಕೃತಂ)

ನಮಃ ಕಮಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ಸತತಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ಪದ್ಮಪತ್ರೇಕ್ಷಣಾಯೈ ಚ ಪದ್ಮಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಹರಿಭಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ಚ ಹರ್ಷದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩ ||

ಕೃಷ್ಣವಕ್ಷಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ಚ ಕೃಷ್ಣೇಶಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚಂದ್ರಶೋಭಾಸ್ವರೂಪಾಯೈ ರತ್ನಪದ್ಮೇ ಚ ಶೋಭನೇ || ೪ ||

ಸಂಪತ್ಯಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮೋ ವೃದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ವೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೫ ||

ವೈಕುಂಠೇ ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ಷೀರಸಾಗರೇ |
ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮೀರಿಂದ್ರಗೇಹೇ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ನೃಪಾಲಯೇ || ೬ ||

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಗೃಹಿಣಾಂ ಗೇಹೇ ಚ ಗೃಹದೇವತಾ |
ಸುರಭಿಸ್ಸಾಗರೇ ಜಾತಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ಯಜ್ಞಕಾಮನೀ || ೭ ||

ಅದಿತಿರ್ದೇವಮಾತಾ ತ್ವಂ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಲಯೇ |
ಸ್ವಾಹಾ ತ್ವಂ ಚ ಹವಿರ್ಧಾನೇ ಕವ್ಯದಾನೇ ಸ್ವಧಾ ಸ್ಮೃತಾ || ೮ ||

ತ್ವಂ ಹಿ ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವಾಧಾರಾ ವಸುಂಧರಾ |
ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಾಣಾ || ೯ ||

ಕ್ರೋಧಹಿಂಸಾವರ್ಜಿತಾ ಚ ವರದಾ ಶಾರದಾ ಶುಭಾ |
ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದಾ ತ್ವಂ ಚ ಹರಿದಾಸ್ಯಪ್ರದಾ ಪರಾ || ೧೦ ||

ಯಯಾ ವಿನಾ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಭಸ್ಮೀಭೂತಮಸಾರಕಮ್ |
ಜೀವನ್ಮೃತಂ ಚ ವಿಶ್ವಂ ಚ ಶಶ್ವತ್ಸರ್ವಂ ಯಯಾ ವಿನಾ || ೧೧ ||

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಪರಾ ಮಾತಾ ಸರ್ವಬಾಂಧವರೂಪಿಣೀ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ತ್ವಂ ಚ ಕಾರಣರೂಪಿಣೀ || ೧೨ ||

ಯಥಾ ಮಾತಾ ಸ್ತನಾಂಧಾನಾಂ ಶಿಶೂನಾಂ ಶೈಶವೇ ಸದಾ |
ತಥಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವದಾ ಮಾತಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವರೂಪತಃ || ೧೩ ||

ಮಾತೃಹೀನಃಸ್ತನಾನ್ಧಸ್ತು ಸ ಚ ಜೀವತಿ ದೈವತಃ |
ತ್ವಯಾ ಹೀನೋ ಜನಃ ಕೋಽಪಿ ನ ಜೀವತ್ಯೇವ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೧೪ ||

ಸುಪ್ರಸನ್ನಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಮಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವಾಂಬಿಕೇ |
ವೈರಿಗ್ರಸ್ತಂ ಚ ವಿಷಯಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಸನಾತನಿ || ೧೫ ||

ಅಹಂ ಯಾವತ್ತ್ವಯಾ ಹೀನಃ ಬಂಧುಹೀನಶ್ಚ ಭಿಕ್ಷುಕಃ |
ಸರ್ವಸಂಪದ್ವಿಹೀನಶ್ಚ ತಾವದೇವ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ || ೧೬ ||

ರಾಜ್ಯಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಬಲಂ ದೇಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಕೀರ್ತಿಂ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ಮಹ್ಯಂ ಚ ದೇಹಿ ವೈ || ೧೭ ||

ಕಾಮಂ ದೇಹಿ ಮತಿಂ ದೇಹಿ ಭೋಗಾನ್ದೇಹಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ |
ಜ್ಞಾನಂ ದೇಹಿ ಚ ಧರ್ಮಂ ಚ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಮೀಪ್ಸಿತಮ್ || ೧೮ ||

ಪ್ರಭಾವಂ ಚ ಪ್ರತಾಪಂ ಚ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಮೇವ ಚ |
ಜಯಂ ಪರಾಕ್ರಮಂ ಯುದ್ಧೇ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಮೈವ ಚ || ೧೯ ||

[* ಅಧಿಕ ಪಾಠಂ –
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಚ ಮಹೇಂದ್ರಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ ಸುರಗಣೈಃ ಸಹ |
ಪ್ರಣಮಾಮ ಸಾಶ್ರುನೇತ್ರೋ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಚೈವ ಪುನಃ ಪುನಃ || ೨೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ಶಂಕರಶ್ಚೈವ ಶೇಷೋ ಧರ್ಮಶ್ಚ ಕೇಶವಃ |
ಸರ್ವೇಚಕ್ರುಃ ಪರಿಹಾರಂ ಸುರಾರ್ಥೇ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ || ೨೧ ||

ದೇವೇಭ್ಯಶ್ಚ ವರಂ ದತ್ವಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂ ಮನೋಹರಾಮ್ |
ಕೇಶವಾಯ ದದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಂತುಷ್ಟಾ ಸುರಸಂಸದಿ || ೨೨ ||

ಯಯುದೈವಾಶ್ಚ ಸಂತುಷ್ಟಾಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಸ್ಥಾನಂ ಚ ನಾರದ |
ದೇವೀ ಯಯೌ ಹರೇಃ ಕ್ರೋಡಂ ದೃಷ್ಟಾ ಕ್ಷೀರೋದಶಾಯಿನಃ || ೨೩ ||

ಯಯತುಶ್ಚೈಯ ಸ್ವಗೃಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನೀ ಚ ನಾರದ |
ದತ್ವಾ ಶುಭಾಶಿಷಂ ತೌ ಚ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಮ್ || ೨೪ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಕುಬೇರತುಲ್ಯಃ ಸ ಭವೇತ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ಮಹಾನ್ || ೨೫ ||

ಸಿದ್ಧಸ್ತೋತ್ರಂ ಯದಿ ಪಠೇತ್ ಸೋಽಪಿ ಕಲ್ಪತರೂರ್ನರಃ |
ಪಂಚಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಸ್ತೋತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇನ್ನೃಣಾಮ್ || ೨೬ ||

ಸಿದ್ಧಸ್ತೋತ್ರಂ ಯದಿ ಪಠೇನ್ಮಾಸಮೇಕಂ ಚ ಸಂಯುತಃ |
ಮಹಾಸುಖೀ ಚ ರಾಜೇಂದ್ರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೭ ||
*]

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಕೃತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *