Sri Anjaneya Shodasopachara Puja – శ్రీ ఆంజనేయ షోడశోపచార పూజ

(గమనిక – ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను. )

పూర్వాంగం చూ. ||

పసుపు గణపతి పూజ చూ. ||

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ మమ సంకల్పిత మనోవాంఛాఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

ధ్యానం –
అతులితబలధామం స్వర్ణశైలాభదేహం
దనుజవనకృశానుం జ్ఞానినామగ్రగణ్యమ్ |
గోష్పదీకృతవారీశం మశకీకృతరాక్షసమ్ |
రామాయణమహామాలారత్నం వందేఽనిలాత్మజమ్ ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ధ్యాయామి ||

ఆవాహనం –
ఆగచ్ఛ హనుమద్దేవ త్వం సువర్చలయా సహ |
పూజాసమాప్తిపర్యంతం భవ సన్నిహితో ముదా ||
భీమాగ్రజ మహాప్రాజ్ఞ త్వం మమాభిముఖో భవ |
శ్రీరామసేవక శ్రీమాన్ ప్రసీద జగతాం పతే ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
దేవ దేవ జగన్నాథ కేసరీప్రియనందన |
రత్నసింహాసనం తుభ్యం దదామి హనుమత్ప్రభో ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
యోగిధ్యేయాంఘ్రిపద్మాయ జగతాం పతయే నమః |
పాద్యం మయార్పితం దేవ గృహాణ పురుషోత్తమ ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
లక్ష్మణప్రాణసంరక్ష సీతాశోకవినాశన |
గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం అంజనాప్రియనందన ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
వాలాగ్రసేతుబంధాయ శతాననవధాయ చ |
తుభ్యమాచమనం దత్తం ప్రతిగృహ్ణీష్వ మారుతే ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మధుపర్కం –
అర్జునధ్వజసంవాస దశాననమదాపహ |
మధుపర్కం ప్రదాస్యామి హనుమన్ ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః మధుపర్కం సమర్పయామి |

స్నానం –
గంగాదిసర్వతీర్థేభ్యః సమానీతైర్నవోదకైః |
భవంతం స్నపయిష్యామి కపినాయక గృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
పీతాంబరమిదం తుభ్యం తప్తహాటకసన్నిభమ్ |
దాస్యామి వానరశ్రేష్ఠ సంగృహాణ నమోఽస్తు తే ||
ఉత్తరీయం తు దాస్యామి సంసారోత్తారకారణ |
గృహాణ చ మయా ప్రీత్యా దత్తం ధత్స్వ యథావిధి ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం –
నవభిస్తన్తుభిర్యుక్తం త్రిగుణం దేవతామయమ్ |
ఉపవీతం చోత్తరీయం గృహాణ రామకింకరః ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం –
కస్తూరీకుంకుమామిశ్రం కర్పూరాగరువాసితమ్ |
శ్రీచందనం తు దాస్యామి గృహ్యతాం హనుమత్ప్రభో ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి |

ఆభరణం –
భూషణాని మహార్హాణి కిరీటప్రముఖాన్యహమ్ |
తుభ్యం దాస్యామి సర్వేశ గృహాణ కపినాయక |
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః సర్వాభరణాని సమర్పయామి |

అక్షతాన్ –
శాలీయానక్షతాన్ రమ్యాన్ పద్మరాగసమప్రభాన్ |
అఖండాన్ ఖండితధ్వాంత స్వీకురుష్వ దయానిధే ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి ||

పుష్పాణి –
సుగంధీని సురూపాణి వన్యాని వివిధాని చ |
చంపకాదీని పుష్పాణి కమలాన్యుత్పలాని చ ||
తులసీదళ బిల్వాని మనసా కల్పితాని చ |
గృహాణ హనుమద్దేవ ప్రణతోఽస్మి పదాంబుజే ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

అథ అంగపూజా –
ఓం మారుతయే నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం సుగ్రీవసఖాయ నమః – గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం అంగదమిత్రాయ నమః – జంఘే పూజయామి |
ఓం రామదాసాయ నమః – ఊరూ పూజయామి |
ఓం అక్షఘ్నాయ నమః – కటిం పూజయామి |
ఓం లంకాదహనాయ నమః – వాలం పూజయామి |
ఓం సంజీవననగాహర్త్రే నమః – స్కంధౌ పూజయామి |
ఓం సౌమిత్రిప్రాణదాత్రే నమః – వక్షఃస్థలం పూజయామి |
ఓం కుంఠితదశకంఠాయ నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం రామాభిషేకకారిణే నమః – హస్తౌ పూజయామి |
ఓం మంత్రరచితరామాయణాయ నమః – వక్త్రం పూజయామి |
ఓం ప్రసన్నవదనాయ నమః – వదనం పూజయామి |
ఓం పింగళనేత్రాయ నమః – నేత్రౌ పూజయామి |
ఓం శ్రుతిపరాయణాయ నమః – శ్రోత్రౌ పూజయామి |
ఓం ఊర్ధ్వపుండ్రధారిణే నమః – లలాటం పూజయామి |
ఓం మణికంఠమాలికాయ నమః – శిరః పూజయామి |
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయ నమః – సర్వాణ్యంగని పూజయామి |

అష్టోత్తరశతనామపూజా –
శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తరశతనామావళీ చూ. >>

ధూపం –
వనస్పతిరసోద్భూతో గంధాఢ్యో గంధ ఉత్తమః |
ఆఘ్రేయః సర్వదేవానాం ధూపోఽయం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

దీపం –
సాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా యోజితం మయా |
గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్య తిమిరాపహమ్ ||
సుప్రకాశో మహాదీపః సర్వతస్తిమిరాపహః |
సబాహ్యాభ్యంతరం జ్యోతిర్దీపోఽయం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః దీపం దర్శయామి |

నైవేద్యం –
సత్పాత్రసిద్ధం సహవిర్వివిధం స్వాదు భక్షణమ్ |
నివేదయామి దేవేశ సానుగాయ గృహాణ తత్ ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: | తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ | భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
పూగీఫలశ్చ కర్పూరైః నాగవల్లీదళైర్యుతమ్ |
ముక్తాచూర్ణసంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
శతకోటిమహారత్న దివ్యసద్రత్న పాత్రకే |
నీరాజనమిదం దృష్టేరతిథీ కురు మారుతే ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి | నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –

మన్యు సూక్తం చూ. ||

మనోజవం మారుతతుల్యవేగం
జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ |
వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం
శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ||
ఆంజనేయమతిపాటలాననం
కాంచనాద్రికమనీయవిగ్రహమ్ |
పారిజాతతరుమూలవాసినం
భావయామి పవమాననందనమ్ ||
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష కపీశ్వరా |
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి |
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

క్షమా ప్రార్థన –
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ కపినాయకా |
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం |
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ వానరోత్తమా |
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం కపీశ్వరా |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే |

అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ||

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణం ||
సమస్త పాపక్షయకరం శ్రీ ఆంజనేయ పాదోదకం పావనం శుభమ్ ||
శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ప్రసాదం శీరసా గృహ్ణామి |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *