Gracious Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

“Gracious” தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் – நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம்.

 1. Gracious

  ♪ : /ˈɡrāSHəs/

  • சொற்றொடர் : –

   • பழக்கம்
   • கடவுளின் அருள்
   • ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது
   • அன்பானவர்
  • பெயரடை : adjective

   • கருணையுள்ள
   • அன்புள்ள
   • இன்முகமார்ந்த
   • கனிவாய்ந்த
   • அற ஆர்வமுடைய
   • நய ஆதரவான
   • பண்பமைதியுள்ள
   • அருள்பாலிக்கிற
   • கருணை நிறைந்த
   • மதிப்பு விட்டிறங்கிச் செயலாற்றுகிற
   • சலுகை தரும் பான்மை மேற்கொண்ட
   • தகவார்ந்த
   • சாதகமான
   • சார்வு நலமுடைய
   • வள்ளல்
   • அன்பான
   • நல்ல
   • அழகிய
   • நன்மை
   • வானம்
   • அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
   • கருப்பை
   • மதுசாரம்
   • ஆகாயம்
   • அன்பு
   • தலைசிறந்த
   • இனிப்பான
   • ஒல்லி
   • அழகு
   • தங்களை பார்த்தது மிக்க மகிழ்ச்சி
   • ஈர்ப்பு
   • இனிப்பு
   • கருணை
   • அழகு
   • ஆசீர்வாதம்
   • கடவுள் அருளால்
   • தாராள
   • கருணை
   • கலாச்சார ரீதியாக மணம்
   • தாராள மனப்பான்மையுடன் மன்னித்தல்
   • அனுதாபம்
   • கருணையுள்ளவர்
   • மென்மையான
   • கருணை
  • விளக்கம் : Explanation

   • மரியாதையான, கனிவான, இனிமையான.
   • நேர்த்தியான மற்றும் சுவையானது, குறிப்பாக செல்வத்தை அல்லது உயர் சமூக அந்தஸ்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
   • (கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையில்) தெய்வீக கிருபையைக் காட்டுகிறது.
   • ராயல்டி அல்லது அவற்றின் செயல்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு கண்ணியமான பெயர்.
   • கண்ணியமான ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
   • கவர்ச்சி, நல்ல சுவை மற்றும் ஆவியின் பெருந்தன்மை ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படும்
   • இரக்கம் மற்றும் அன்பான மரியாதை ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, குறிப்பாக ஒரு ராஜா தனது குடிமக்களுக்கு
   • மரியாதை மற்றும் பணிவு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துகிறது
   • உதவிகளை வழங்குவதற்காக அகற்றப்பட்டது
 2. Grace

  ♪ : /ɡrās/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • கவர்ச்சியூட்டு
   • அணிசெய்
   • அழகு செய்
   • மதிப்பளி
   • இணைந்து சிறப்பளி
   • மதிப்பு மேம்படுத்து
   • பண்புகளை முனைப்பாக சிறப்பளி
   • பண்புகளை முனைப்பாக எடுத்துக்காட்டு
   • பட்டம் முதலியன வழங்கிச் சிறப்புச் செ
   • அவள் நயமாக நடந்தாள்
   • நேர்த்தி
   • அழகு
   • சமநிலை
   • மதிப்பழித்தல்
   • வேறுபடுத்துதல்
   • கிருபை
   • ஈரம்
   • கடாட்சம்
   • தயை
   • அன்பு
   • அருட்பார்வை
   • அருளுதல்
   • அளி
   • இரக்கம்
   • ஒப்பு
   • ஓசழக்கு
   • கண்
   • கண்ணோக்கு
   • கவின்
   • காருணியம்
   • செம்மை
   • சொம்பு
   • தகை
   • தண்
   • தயாபம்
   • தலையளி
   • திருவுளம்வைத்தல்
   • நிழல்
   • நே
   • பத்திரம்
   • பயப்பு
   • பிரசாதம்
   • ரஹ்மத்
   • லளிதம்
   • லாளிதம்
   • லாவண்யம்
   • வரதம்
   • வரம்
   • ஈர்ப்பு
   • ரோஸ்மேரி
   • கடவுளின் அருள்
   • கருணை
   • கருணை
   • நல்ல நடத்தை
   • ஆன்மாவின் பாவமற்ற நிலை
   • கருணை
   • ஆசீர்வாதம்
   • அழகு
   • ஷோபா
   • இன்பம்
   • கருணை
   • நயம்
   • ய்நயம்
   • பண்பு
   • கவர்ச்சிக்கூறு
   • இனிமைப் பண்பு
   • வனப்பு
   • அழகுக் கூறு
   • அணிநயம்
   • செயற்பாங்கு
   • செயல் வண்ணம்
   • அருள்
   • அருள்பாலிப்பு
   • அனுக்கிரகம்
   • அருட்பேறு
   • கடவுட்பேறு
   • அருட்கொடைட
   • தெய்வத்திறம்
   • தெய்வ அருளிரக்கம்
   • தயவு
   • பரிவு
   • அருட்கனிவு
   • கருனை
   • நல்லெண்ணம்
   • தகவு
   • இசைவுநயம்
   • மன்னிப்புப் பண்பு
   • சலுகை
   • அருண்முறைக் தவணை விட்டுக்கொடுப்பு
   • தடையற்ற தன்விருப்புரிமை
   • கமகம்
   • இசை அதிர்வுநயம்
   • திருமேனி
   • கோமான்
   • கோமாட்டியர் சமய மாவட்ட முதல்வர் முதலியோரின் அருட் பட்டம்
   • உணவுமேடை வந்தணை வழிபாடு
   • பல்கலைக் கழகச் செயற்குழுவின் இசைவு
   • பல்கலைக் கழகச் செயற்குழுவின் தீர்ப்பு
  • வினை : verb

   • ஆசீர்வதிப்பார்
   • மரியாதை
 3. Graced

  ♪ : /ɡreɪs/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • அருள்
   • நேர்த்தியாக
 4. Graceful

  ♪ : /ˈɡrāsfəl/

  • பெயரடை : adjective

   • தெய்வீகமான
   • இயல் நயமுடைய நேர்த்தியான
   • நாகரிகமான
   • அழகிய
   • தகவுடைய
   • பொருத்தமான
   • அருள் நிறைந்த
   • அருள் பாலிக்கிற
   • அன்பான
   • ஒல்லி
   • சுவையான
   • நல்ல
   • அழகு
   • நன்மை
   • பாய்மம்
   • மென்மையான
   • குறங்கு
   • சரி
   • சௌந்தரியம்
   • எழில்
   • குணப்படுத்தத் தக்க
   • எண்ணம்
   • பாலினம்
   • காலை
   • இனிப்பான
   • அழகி
   • பால்
   • இனிமையானது
   • அழகு
   • கவர்ச்சிகரமான
   • மகிழ்ச்சி
   • சுவாரஸ்யமானது
   • அழகு
   • சாற்றுள்ள
   • எளிமையானது
   • மென்மையான
 5. Gracefully

  ♪ : /ˈɡrāsfəlē/

  • சொற்றொடர் : –

   • பணிவுடன்
   • மகிழ்ச்சி
   • பாக்கியவான்கள்
  • பெயரடை : adjective

   • நல்லது
   • அழகாக
   • சமரசம் செய்யப்பட்டது
   • மகிழ்ச்சி
   • சமரசம் செய்யப்பட்டது
   • இன்பமாயி
  • வினையுரிச்சொல் : adverb

   • மனதார
 6. Gracefulness

  ♪ : /ˈɡrāsfəlnəs/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • கருணை
   • ஷோபா
   • முகவரி
   • இன்பம்
   • வசீகரம்
 7. Graceless

  ♪ : /ˈɡrāsləs/

  • சொற்றொடர் : –

   • கரடுமுரடான
  • பெயரடை : adjective

   • அருள் இல்லாத
   • அழகற்றது
   • அலட்சியமாக
   • நல்லுனார்சியல்லட்டா
   • நானங்கெட்டா
   • பொருத்தமற்றது
   • இரக்கமற்ற
   • கொடியது
   • பின்வாங்கல்
   • நயமுரையர்ரா
   • துரதிர்ஷ்டவசமான
   • இனிமையானது
   • முரட்டுத்தனமாக
   • அநாகரீகமான
   • வெட்கமற்ற
   • கரடுமுரடான
   • அசிங்கமான
 8. Gracelessly

  ♪ : [Gracelessly]

  • வினையுரிச்சொல் : adverb

   • கருணையின்றி
 9. Graces

  ♪ : /ɡreɪs/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • அருள்
   • நட்பு
 10. Gracile

  ♪ : [Gracile]

  • பெயரடை : adjective

   • ஒல்லியான
   • கிருஷோதரியா
 11. Gracility

  ♪ : [Gracility]

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • மெலிவு
 12. Gracing

  ♪ : /ɡreɪs/

  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • கிரேசிங்
 13. Graciously

  ♪ : /ˈɡrāSHəslē/

  • சொற்றொடர் : –

   • மரியாதையுடன் உங்களுடையது
   • மரியாதையுடன் உங்களுடையது
   • அருளால்
   • கருணையுடன்
  • பெயரடை : adjective

   • பாக்கியவான்கள்
   • தயவு செய்து
   • அருளால்
  • வினையுரிச்சொல் : adverb

   • கருணையுடன்
 14. Graciousness

  ♪ : /ˈɡrāSHəsnəs/

  • பெயரடை : adjective

   • தாராள
  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • கருணை
   • இனிப்பு
   • கருணையுடன்
   • அன்பான மற்றும் கருணை
   • அழகு
   • தாராள மனப்பான்மை
   • இரக்கம்

Leave a Comment