Giggle Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Giggle” தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் – நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம்.

 1. Giggle

  ♪ : /ˈɡiɡəl/

  • உள்ளார்ந்த வினைச்சொல் : intransitive verb

   • கொக்கரிப்பு
   • இளிப்பு
   • ஒழுங்கு கெட்ட பெண்ணின் பண்பற்ற சிரிப்பு
   • இளி
   • பண்பற்ற சிரிப்புச் சிரி
   • ஒழுக்கிலிபோல் நகை
   • சிரி
   • நகைகொட்டுதல்
   • மிகச்சிரித்தல்
   • கிகில்
  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • சிரித்தார்
   • அழுத்தப்பட்டது
   • பொய்யான சிரிப்பு
  • வினை : verb

   • குலுக்கல்
   • சத்தமாக சிரிக்கவும்
   • காத்திருங்கள்
   • பிடி
   • சத்தமாக சிரிக்கவும்
   • அடக்கப்பட்டது
   • முட்டாள் சிரிப்பு
  • விளக்கம் : Explanation

   • பதட்டமாக, பாதிக்கப்பட்ட, அல்லது வேடிக்கையான முறையில் லேசாக சிரிக்கவும்.
   • ஒரு ஒளி, வேடிக்கையான சிரிப்பு.
   • தொடர்ச்சியான கட்டுப்பாடற்ற சிரிப்பு.
   • ஒரு முட்டாள் அல்லது பதட்டமான சிரிப்பு
   • பதட்டமாக சிரிக்கவும்
 2. Giggled

  ♪ : /ˈɡɪɡ(ə)l/

  • வினை : verb

   • சிரித்தாள்
 3. Giggles

  ♪ : /ˈɡɪɡ(ə)l/

 4. Giggling

  ♪ : /ˈɡiɡ(ə)liNG/

  • பெயரடை : adjective

   • கிக்லிங்
   • சிரிக்கவும்
 5. Giggly

  ♪ : /ˈɡiɡ(ə)lē/

  • பெயரடை : adjective

   • கிக்லி
   • ஒலி ஒலித்தல்
  • பெயர்ச்சொல் : noun

   • சிரித்துக் கொண்டே இருப்பவர்
See also  Douching Meaning In Marathi - मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Leave a Reply