Enjoyed Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Enjoyed” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Enjoyed

  ♪ : /ɪnˈdʒɔɪ/

  • विशेषण : adjective

   • आनंद झाला
  • क्रियापद : verb

   • आनंद झाला
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • आनंद घ्या किंवा आनंद घ्या (एखादी क्रियाकलाप किंवा प्रसंग)
   • आनंददायी वेळ द्या.
   • एखाद्याला जे ऑफर केले जात आहे किंवा जे होणार आहे त्यामध्ये आनंद घ्यावा अशी विनवणी केली जात असे.
   • ताब्यात घ्या व त्याचा लाभ घ्या.
   • प्राप्त किंवा आनंद प्राप्त; पासून आनंद मिळवा; आनंद घ्या
   • चा फायदा आहे
   • पासून आनंद मिळवा
   • एखाद्याच्या फायद्यासाठी
   • आनंद घ्या
 2. Enjoy

  ♪ : /inˈjoi/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • आनंद घ्या
   • अनुभव
   • आनंद करण्यासाठी उपभोगणे
   • ऐकण्याचा आनंद घ्या
   • लक्षात घ्या आणि आनंद घ्या
  • क्रियापद : verb

   • आनंद घ्या
   • सकारात्मक परिणामांचा आनंद घ्या
   • आनंद घ्या
   • आनंद घ्या
   • आनंद घ्या
   • नफा मिळवा
 3. Enjoyability

  ♪ : /enˌjoi-əˈbilitē/

  • संज्ञा : noun

 4. Enjoyable

  ♪ : /inˈjoiəb(ə)l/

  • वाक्यांश : –

   • आरामदायक
   • रमणीय
  • विशेषण : adjective

   • आनंददायक
   • उत्स्फूर्त
   • विदेशी
   • आनंददायक
   • विशेष म्हणजे
   • मजा करणे
   • आनंद घ्या
 5. Enjoyably

  ♪ : /inˈjoiəblē/

  • विशेषण : adjective

  • क्रियाविशेषण : adverb

 6. Enjoyer

  ♪ : [Enjoyer]

  • संज्ञा : noun

   • आनंद घेणारा
   • कालियान
 7. Enjoying

  ♪ : /ɪnˈdʒɔɪ/

  • विशेषण : adjective

   • आनंद घेत आहे
  • क्रियापद : verb

   • आनंद घेत आहे
   • आनंद झाला
 8. Enjoyment

  ♪ : /inˈjoimənt/

  • वाक्यांश : –

   • आनंद वाटतो
   • आनंद
   • उपचार
   • आनंद
  • संज्ञा : noun

   • आनंद
   • ट्रॅकिंग
   • उपभोग आनंद
   • आनंद
   • आनंद आनंद
   • चव
   • अनुभवण्याचा अधिकार
   • आनंद
   • आनंद घ्या
   • छान केले
   • आनंद
   • मजा
 9. Enjoyments

  ♪ : /ɪnˈdʒɔɪmənt/

  • संज्ञा : noun

   • आनंद
   • आनंद घ्या
 10. Enjoys

  ♪ : /ɪnˈdʒɔɪ/

  • क्रियापद : verb

   • आनंद घेतो
   • प्राप्त
   • अनुभवत आहे
 11. Joy

  ♪ : /joi/

  • वाक्यांश : –

   • आनंद करा
   • आनंद
   • मजा
  • संज्ञा : noun

   • आनंद
   • आनंद
   • खूप आनंद
   • आनंद करा
   • कसिपू
   • उगायाशी यांना संदेश
   • (क्रियापद) (करा) आनंद करणे
   • कासी
   • माकिल्वत्तु
   • आनंद
   • आनंद
   • आनंद
   • हर्षम
   • आनंद
   • आनंद
   • हर्षतेरेकाम
   • आनंद
  • क्रियापद : verb

   • आनंद घ्या
   • आनंदी करा
 12. Joyed

  ♪ : /dʒɔɪ/

  • संज्ञा : noun

   • आनंद झाला
 13. Joyful

  ♪ : /ˈjoifəl/

  • विशेषण : adjective

   • आनंददायक
   • उत्पन्न करणे
   • पूर्ण आनंदाने
   • आनंददायक
   • आनंदी
   • पूर्ण आनंदाने
   • आनंद व्यक्त करीत आहे
   • आनंद व्यक्त करीत आहे
 14. Joyfully

  ♪ : /ˈjoifəlē/

  • विशेषण : adjective

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • आनंदाने
   • आनंद
 15. Joyfulness

  ♪ : /ˈjoifəlnəs/

  • संज्ञा : noun

   • आनंद
   • बीमिश
   • आनंद
   • आनंदाने
   • आनंद
 16. Joyless

  ♪ : /ˈjoiləs/

  • विशेषण : adjective

   • आनंदहीन
   • नाखूष
  • संज्ञा : noun

 17. Joylessness

  ♪ : [Joylessness]

  • उद्गार : exclamation

  • संज्ञा : noun

   • आनंदाचा अभाव
 18. Joyous

  ♪ : /ˈjoiəs/

  • विशेषण : adjective

   • आनंददायक
   • सुखद
   • आनंददायक
   • पूर्ण आनंदाने
   • रमणीय
 19. Joyously

  ♪ : /ˈjoiəslē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • आनंदाने
   • आनंद
  • संज्ञा : noun

 20. Joyousness

  ♪ : [Joyousness]

  • संज्ञा : noun

 21. Joys

  ♪ : /dʒɔɪ/

  • संज्ञा : noun

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Incited Meaning In Marathi - मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Leave a Reply