English to Tamil Words List PDF

Download the English to Tamil Words List PDF from Drive Files

Use the direct download link at the bottom to get the English to Tamil Words List PDF.

English to Tamil Words List

1000 Common Words English to Tamil

NumberTamilin English
1எனas
2நான்I
3அவரதுhis
4என்றுthat
5அவர்he
6இருந்ததுwas
7ஐந்துfor
8ம்on
9உள்ளனare
10உடன்with
11அவைthey
12இருக்கும்be
13மணிக்குat
14ஒருone
15வேண்டும்have
16இந்தthis
17இருந்துfrom
18மூலம்by
19சூடானhot
20விக்சனரிword
21ஆனால்but
22என்னwhat
23சிலsome
24ஆகிறதுis
25அதுit
26நீங்கள்you
27அல்லதுor
28இருந்ததுhad
29திthe
30உள்ளof
31செய்யto
32மற்றும்and
33ஒருa
34உள்ளin
35நாம்we
36முடியாதுcan
37வெளியேout
38மற்றother
39இருந்தனwere
40இதுwhich
41செய்do
42தங்கள்their
43நேரம்time
44என்றால்if
45சாப்பிடுவேன்will
46எப்படிhow
47என்றார்said
48ஒருan
49ஒவ்வொருeach
50சொல்லtell
51இல்லைdoes
52தொகுப்புset
53மூன்றுthree
54வேண்டும்want
55காற்றுair
56அதேwell
57மேலும்,also
58விளையாடplay
59சிறுsmall
60இறுதியில்end
61வைத்துput
62வீட்டில்home
63படிக்கread
64கையில்hand
65துறைமுகport
66பெரியlarge
67எழுத்துப்பிழைspell
68சேர்க்கadd
69கூடeven
70நிலland
71இங்கேhere
72வேண்டும்must
73பெரியbig
74உயர்high
75போன்றsuch
76பின்பற்றவும்follow
77செயல்act
78ஏன்why
79கேட்கask
80ஆண்கள்men
81மாற்றம்change
82சென்றார்went
83ஒளிlight
84வகையானkind
85ஆஃப்off
86வேண்டும்need
87வீட்டில்house
88படம்picture
89முயற்சிtry
90அமெரிக்கus
91மீண்டும்again
92விலங்குanimal
93புள்ளிpoint
94அம்மாmother
95உலகworld
96அருகில்near
97கட்டbuild
98சுயself
99பூமியில்earth
100தந்தைfather

1000 MOST COMMON TAMIL WORDS

Words / Av words

See also  All Dimensional Formula List PDF

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Tamil words. Learn english to tamil words and their meaning.

NumberTamilin English
1எனas
2நான்I
3அவரதுhis
4என்றுthat
5அவர்he
6இருந்ததுwas
7ஐந்துfor
8ம்on
9உள்ளனare
10உடன்with
11அவைthey
12இருக்கும்be
13மணிக்குat
14ஒருone
15வேண்டும்have
16இந்தthis
17இருந்துfrom
18மூலம்by
19சூடானhot
20விக்சனரிword
21ஆனால்but
22என்னwhat
23சிலsome
24ஆகிறதுis
25அதுit
26நீங்கள்you
27அல்லதுor
28இருந்ததுhad
29திthe
30உள்ளof
31செய்யto
32மற்றும்and
33ஒருa
34உள்ளin
35நாம்we
36முடியாதுcan
37வெளியேout
38மற்றother
39இருந்தனwere
40இதுwhich
41செய்do
42தங்கள்their
43நேரம்time
44என்றால்if
45சாப்பிடுவேன்will
46எப்படிhow
47என்றார்said
48ஒருan
49ஒவ்வொருeach
50சொல்லtell
51இல்லைdoes
52தொகுப்புset
53மூன்றுthree
54வேண்டும்want
55காற்றுair
56அதேwell
57மேலும்,also
58விளையாடplay
59சிறுsmall
60இறுதியில்end
61வைத்துput
62வீட்டில்home
63படிக்கread
64கையில்hand
65துறைமுகport
66பெரியlarge
67எழுத்துப்பிழைspell
68சேர்க்கadd
69கூடeven
70நிலland
71இங்கேhere
72வேண்டும்must
73பெரியbig
74உயர்high
75போன்றsuch
76பின்பற்றவும்follow
77செயல்act
78ஏன்why
79கேட்கask
80ஆண்கள்men
81மாற்றம்change
82சென்றார்went
83ஒளிlight
84வகையானkind
85ஆஃப்off
86வேண்டும்need
87வீட்டில்house
88படம்picture
89முயற்சிtry
90அமெரிக்கus
91மீண்டும்again
92விலங்குanimal
93புள்ளிpoint
94அம்மாmother
95உலகworld
96அருகில்near
97கட்டbuild
98சுயself
99பூமியில்earth
100தந்தைfather
101எந்தany
102புதியnew
103பணிwork
104பகுதிpart
105எடுத்துtake
106கிடைக்கும்get
107இடத்தில்place
108செய்துmade
109வாழlive
110எங்கேwhere
111பின்னர்after
112மீண்டும்back
113சிறியlittle
114மட்டும்only
115சுற்றுround
116மனிதன்man
117ஆண்டுyear
118வந்ததுcame
119நிகழ்ச்சிshow
120ஒவ்வொருevery
121நல்லgood
122எனக்குme
123கொடுக்கgive
124எங்கள்our
125கீழ்under
126பெயர்name
127மிகவும்very
128மூலம்through
129வெறும்just
130வடிவம்form
131தண்டனைsentence
132பெரும்great
133என்றுthink
134சொல்லsay
135உதவும்help
136குறைந்தlow
137வரிline
138வேறுபடுகின்றனdiffer
139இதையொட்டிturn
140காரணம்cause
141மிகவும்much
142அர்த்தம்mean
143முன்னால்before
144நடவடிக்கைmove
145வலதுright
146சிறுவன்boy
147பழையold
148மிகவும்too
149அதேsame
150அவர்she
151அனைத்துall
152அங்குthere
153எப்போதுwhen
154மேலேup
155பயன்பாடுuse
156உங்கள்your
157வழிway
158பற்றிabout
159பலmany
160பின்னர்then
161அவர்கள்them
162எழுதwrite
163என்றுwould
164போன்றlike
165எனவேso
166இவைthese
167அவரதுher
168நீண்டlong
169செய்யmake
170விஷயம்thing
171பார்க்கsee
172அவரைhim
173இருtwo
174உள்ளதுhas
175பார்க்கlook
176மேலும்more
177நாள்day
178முடியும்could
179போgo
180வாcome
181செய்ததுdid
182பலnumber
183ஒலிsound
184எந்தno
185மிகவும்most
186மக்கள்people
187என்னுடையmy
188மேல்over
189எனக்கு தெரியும்know
190தண்ணீர்water
191விடthan
192அழைப்புcall
193முதல்first
194யார்who
195மேmay
196கீழேdown
197பக்கside
198வருகிறதுbeen
199இப்பொழுதுnow
200கண்டுபிடிக்கfind
201தலைவர்head
202நிற்கstand
203சொந்தown
204பக்கம்page
205வேண்டும்should
206நாட்டின்country
207காணப்படும்found
208பதில்answer
209பள்ளிschool
210வளரgrow
211ஆய்வுstudy
212இன்னும்still
213அறியlearn
214ஆலைplant
215கவர்cover
216உணவுfood
217சூரியsun
218நான்குfour
219இடையேbetween
220மாநிலstate
221வைத்துkeep
222கண்eye
223ஒருபோதும்never
224கடந்தlast
225நாம்let
226நினைத்தேன்thought
227நகரம்city
228மரத்தில்tree
229கடந்துcross
230பண்ணைfarm
231கடினhard
232தொடக்கத்தில்start
233வலிமைmight
234கதைstory
235எண்ணினர்saw
236இதுவரைfar
237கடல்sea
238வரையdraw
239விட்டுleft
240தாமதமாகlate
241ரன்run
242இல்லைdon’t
243போதுwhile
244செய்திpress
245நெருங்கியclose
246இரவுnight
247உண்மையானreal
248வாழ்க்கைlife
249சிலfew
250வடக்கில்north
251புத்தகம்book
252எடுத்துcarry
253நடந்ததுtook
254அறிவியல்science
255சாப்பிடeat
256அறையில்room
257நண்பர்friend
258தொடங்கியதுbegan
259யோசனைidea
260மீன்fish
261மலைmountain
262நிறுத்தstop
263ஒருமுறைonce
264அடிப்படைbase
265செவி மடுத்து கேள்hear
266குதிரைhorse
267வெட்டுcut
268உறுதியானsure
269பார்க்கwatch
270வண்ணcolor
271முகத்தைface
272மரம்wood
273முக்கியmain
274திறந்தopen
275தெரியவில்லைseem
276ஒன்றாகtogether
277அடுத்தnext
278வெள்ளைwhite
279குழந்தைகள்children
280தொடங்கும்begin
281கிடைத்ததுgot
282நடக்கwalk
283உதாரணமாகexample
284எளிதாக்கease
285காகிதpaper
286குழுgroup
287எப்போதும்always
288இசைmusic
289அந்தthose
290இரண்டுboth
291குறிmark
292பெரும்பாலும்often
293கடிதம்letter
294வரைuntil
295மைல்mile
296ஆற்றில்river
297கார்car
298அடிfeet
299பாதுகாப்புcare
300இரண்டாவதுsecond
301போதுமானenough
302வெற்றுplain
303பெண்girl
304வழக்கம்usual
305இளம்young
306தயாராகready
307மேலேabove
308எப்போதும்ever
309சிவப்பு,red
310பட்டியலில்list
311எனினும்though
312உணரfeel
313பேச்சுtalk
314பறவைbird
315விரைவில்soon
316உடல்body
317நாய்dog
318குடும்பfamily
319நேரடிdirect
320போஸ்pose
321விட்டுleave
322பாடல்song
323அளவிடmeasure
324கதவைdoor
325தயாரிப்புproduct
326கருப்புblack
327குறுகியshort
328எண்numeral
329வர்க்கம்class
330காற்றுwind
331கேள்விquestion
332நடக்கும்happen
333முழுமையானcomplete
334கப்பல்ship
335பகுதிarea
336அரைhalf
337ராக்rock
338பொருட்டுorder
339தீfire
340தெற்குsouth
341பிரச்சனைproblem
342துண்டுpiece
343கூறினார்told
344தெரிந்ததுknew
345கடந்துpass
346முதல்since
347மேல்top
348முழுவதும்whole
349ராஜாking
350தெருவில்street
351அங்குலinch
352பெருக்கவும்multiply
353எதுவும்nothing
354நிச்சயமாகcourse
355தங்கstay
356சக்கரwheel
357முழுfull
358படைforce
359நீலblue
360பொருள்object
361முடிவுdecide
362மேற்பரப்புsurface
363ஆழமானdeep
364நிலவுmoon
365தீவின்island
366கால்foot
367அமைப்புsystem
368பிஸியாகbusy
369சோதனைtest
370பதிவுrecord
371படகுboat
372பொதுcommon
373தங்கgold
374சாத்தியம்possible
375விமானம்plane
376ஸ்தானத்தில்stead
377உலர்dry
378தெரியவில்லைwonder
379சிரிப்புlaugh
380ஆயிரம்thousand
381முன்புago
382ஓடிran
383பார்க்கcheck
384விளையாட்டுgame
385வடிவம்shape
386சமன்equate
387சூடானhot
388மிஸ்miss
389கொண்டுbrought
390வெப்பheat
391பனிsnow
392டயர்tire
393கொண்டு வாbring
394ஆம்yes
395தொலைதூரdistant
396நிரப்பவும்fill
397கிழக்குeast
398வண்ணம்paint
399மொழிlanguage
400மத்தியில்among
401அலகுunit
402அதிகாரத்தைpower
403நகரம்town
404நன்றாகfine
405நிச்சயமானcertain
406பறக்கfly
407விழfall
408வழிவகுக்கும்lead
409அழcry
410இருண்டdark
411இயந்திரம்machine
412குறிப்புnote
413காத்திருக்கwait
414திட்டம்plan
415எண்ணிக்கைfigure
416நட்சத்திரstar
417பெட்டியில்box
418பெயர்ச்சொல்noun
419துறையில்field
420மீதமுள்ளrest
421சரியானcorrect
422முடிந்ததுable
423பவுண்டுpound
424செய்துdone
425அழகுbeauty
426இயக்கிdrive
427நின்றுstood
428கொண்டிருக்கிறதுcontain
429முன்front
430கற்றுteach
431வாரம்week
432இறுதிfinal
433கொடுத்ததுgave
434பச்சைgreen
435oh
436விரைவானquick
437அபிவிருத்திdevelop
438கடல்ocean
439சூடானwarm
440இலவசfree
441நிமிடம்minute
442வலுவானstrong
443சிறப்புspecial
444மனதில்mind
445பின்னால்behind
446தெளிவானclear
447வால்tail
448உற்பத்திproduce
449உண்மைfact
450விண்வெளிspace
451கேட்டதுheard
452சிறந்தbest
453மணிhour
454சிறந்தbetter
455உண்மைtrue
456போதுduring
457நூறுhundred
458ஐந்துfive
459நினைவில்remember
460படிstep
461ஆரம்பearly
462நடத்தhold
463மேற்கேwest
464தரையில்ground
465வட்டிinterest
466அடையreach
467வேகமாகfast
468வினைverb
469பாடsing
470கேட்கlisten
471ஆறுsix
472அட்டவணைtable
473பயணtravel
474குறைவானless
475காலையில்morning
476பத்துten
477எளிமையானsimple
478பலseveral
479உயிர்vowel
480நோக்கிtoward
481போர்war
482போடlay
483எதிரானagainst
484அமைப்புpattern
485மெதுவாகslow
486சென்டர்center
487காதல்love
488நபர்person
489பணத்தைmoney
490சேவைserve
491தோன்றும்appear
492சாலைroad
493வரைபடத்தைmap
494மழைrain
495ஆட்சிrule
496ஆட்சிgovern
497இழுக்கpull
498குளிர்cold
499அறிவிப்புnotice
500குரல்voice
501ஆற்றல்energy
502வேட்டைhunt
503சாத்தியமானprobable
504படுக்கையில்bed
505சகோதரர்brother
506முட்டைegg
507சவாரிride
508செல்cell
509நம்பிக்கைbelieve
510ஒருவேளைperhaps
511எடுக்கpick
512திடீர்sudden
513எண்ணcount
514சதுரம்square
515காரணம்reason
516நீளம்length
517பிரதிநிதித்துவம்represent
518கலைart
519பொருள்subject
520பகுதிregion
521அளவுsize
522மாறுபடுகிறதுvary
523குடியேறsettle
524பேசspeak
525எடைweight
526பொதுgeneral
527பனிice
528விஷயம்matter
529வட்டத்தின்circle
530ஜோடிpair
531சேர்க்கிறதுinclude
532பிளவைdivide
533அசையாகsyllable
534உணர்ந்தேன்felt
535பெரும்grand
536பந்துball
537இதுவரைyet
538அலைwave
539கைவிடdrop
540இதயheart
541நான்am
542தற்போதையpresent
543கனரகheavy
544நடனdance
545இயந்திரம்engine
546நிலையைposition
547கைarm
548பரந்தwide
549புறப்பட்டதுsail
550பொருள்material
551பகுதிfraction
552காட்டில்forest
553உட்காரsit
554இனம்race
555சாளரwindow
556கடையில்store
557கோடைsummer
558ரயில்train
559தூக்கம்sleep
560நிரூபிக்கprove
561தனிlone
562காலைleg
563உடற்பயிற்சிexercise
564சுவர்wall
565catch
566ஏற்றmount
567விரும்புகிறேன்wish
568வானத்தில்sky
569குழுboard
570மகிழ்ச்சிjoy
571குளிர்காலத்தில்winter
572சனிsat
573எழுதப்பட்டwritten
574காட்டுwild
575கருவிinstrument
576வைத்துkept
577கண்ணாடிglass
578புல்grass
579மாடுcow
580வேலைjob
581விளிம்பில்edge
582அடையாளம்sign
583வருகைvisit
584கடந்தpast
585மென்மையானsoft
586வேடிக்கைfun
587பிரகாசமானbright
588எரிவாயுgas
589வானிலைweather
590மாதம்month
591மில்லியன்million
592தாங்கbear
593பூச்சுfinish
594சந்தோஷமாகhappy
595நம்பிக்கைhope
596மலர்flower
597உடைclothe
598விசித்திரமானstrange
599சென்றுgone
600வர்த்தகtrade
601மெல்லிசைmelody
602பயணம்trip
603அலுவலகத்தில்office
604பெறreceive
605வரிசையில்row
606வாயில்mouth
607துல்லியமானexact
608சின்னம்symbol
609இறக்கdie
610குறைந்ததுleast
611சிக்கல்trouble
612கத்திshout
613தவிர,except
614எழுதியதுwrote
615விதைseed
616தொனிtone
617சேரjoin
618பரிந்துரைக்கிறதுsuggest
619சுத்தமானclean
620இடைவெளிbreak
621பெண்lady
622முற்றத்தில்yard
623உயரும்rise
624கெட்டbad
625அடியாகblow
626எண்ணெய்oil
627இரத்தblood
628தொடtouch
629வளர்ந்ததுgrew
630சதவீதம்cent
631கலந்துmix
632அணிteam
633கம்பிwire
634செலவுcost
635இழந்ததுlost
636பழுப்புbrown
637அணியwear
638தோட்டத்தில்garden
639சமequal
640அனுப்பிsent
641தேர்வுchoose
642விழுந்ததுfell
643பொருந்தும்fit
644பாயும்flow
645நியாயமானfair
646வங்கிbank
647சேகரிக்கcollect
648காப்பாற்றsave
649கட்டுப்பாடுcontrol
650தசமdecimal
651காதுear
652வேறுelse
653மிகவும்quite
654வெடித்ததுbroke
655வழக்குcase
656நடுத்தரmiddle
657கொலைkill
658மகன்son
659ஏரியில்lake
660கணம்moment
661அளவில்scale
662உரத்தloud
663வசந்தspring
664அவதானிக்கவும்observe
665குழந்தைchild
666நேராகstraight
667மெய்consonant
668தேசியnation
669அகராதியில்dictionary
670பால்milk
671வேகspeed
672முறைmethod
673உறுப்புorgan
674செலுத்தpay
675வயதுage
676பிரிவில்section
677ஆடைdress
678மேகம்cloud
679ஆச்சரியம்surprise
680அமைதியானquiet
681கல்stone
682சிறியtiny
683ஏறு மெதுவாக தொற்றி ஏறுclimb
684குளிர்cool
685வடிவமைப்புdesign
686ஏழைpoor
687நிறையlot
688சோதனைexperiment
689கீழேbottom
690முக்கியkey
691இரும்புiron
692ஒற்றைsingle
693குச்சிstick
694பிளாட்flat
695இருபத்திtwenty
696தோல்skin
697சிரிப்புsmile
698மடிcrease
699ஓட்டைhole
700குதிக்கjump
701குழந்தைbaby
702எட்டுeight
703கிராமம்village
704சந்திக்கmeet
705ரூட்root
706வாங்கbuy
707உயர்த்தraise
708தீர்க்கsolve
709உலோகmetal
710என்பதைwhether
711மிகுதிpush
712ஏழுseven
713பத்திparagraph
714மூன்றாவதுthird
715போகலாமாshall
716நானும்held
717முடிhair
718விவரிக்கdescribe
719சமையற்காரர்cook
720தரையில்floor
721ஒன்றுeither
722இதன் விளைவாகresult
723எரிக்கburn
724மலைhill
725பாதுகாப்பானsafe
726பூனைcat
727நூற்றாண்டின்century
728கருத்தில்consider
729வகைtype
730சட்டlaw
731பிட்bit
732கடற்கரையில்coast
733பிரதியைcopy
734சொற்றொடர்phrase
735அமைதியாகsilent
736உயரம்tall
737மணல்sand
738மண்soil
739ரோல்roll
740வெப்பநிலைtemperature
741விரல்finger
742தொழில்industry
743மதிப்புvalue
744சண்டைfight
745பொய்யைlie
746அடிக்கbeat
747தூண்டexcite
748இயற்கைnatural
749பார்வைview
750உணர்வுsense
751தலைநகர்capital
752இல்லைwon’t
753நாற்காலியில்chair
754ஆபத்துdanger
755பழம்fruit
756பணக்காரrich
757தடித்தthick
758சிப்பாய்soldier
759செயல்முறைprocess
760செயல்படoperate
761நடைமுறையில்practice
762தனிseparate
763கடினமானdifficult
764மருத்துவர்doctor
765தயவு செய்துplease
766காப்பாற்றுprotect
767நண்பகல்noon
768பயிர்crop
769நவீனmodern
770உறுப்புelement
771வெற்றிhit
772மாணவர்student
773மூலையில்corner
774கட்சிparty
775வழங்கல்supply
776அதன்whose
777கண்டறிவதுlocate
778மோதிரத்தைring
779பாத்திரம்character
780பூச்சிinsect
781பிடித்துcaught
782காலம்period
783குறிக்கிறதுindicate
784ரேடியோradio
785பேசினார்spoke
786அணுவின்atom
787மனிதhuman
788வரலாற்றில்history
789விளைவுeffect
790மின்சாரelectric
791எதிர்பார்க்கexpect
792எலும்புbone
793ரயில்rail
794கற்பனைimagine
795எப்படிprovide
796ஒப்புக்கொள்கிறேன்agree
797இவ்வாறுthus
798மென்மையானgentle
799பெண்woman
800கேப்டன்captain
801யூகிக்கguess
802தேவையானnecessary
803கூர்மையானsharp
804வலதுசாரிwing
805உருவாக்கcreate
806அண்டைneighbor
807கழுவும்wash
808பேட்டிங்bat
809மாறாகrather
810கூட்டத்தில்crowd
811சோளம்corn
812ஒப்பிட்டுcompare
813கவிதையைpoem
814சரம்string
815மணிbell
816சார்ந்திருக்கிறதுdepend
817இறைச்சிmeat
818துடைப்பான்rub
819குழாய்tube
820பிரபலமானfamous
921டாலர்dollar
822ஸ்ட்ரீம்stream
823பயம்fear
284பார்வைsight
825மெல்லியthin
826முக்கோணtriangle
827கிரகத்தின்planet
828அவசரம்hurry
829தலைமைchief
830காலனிcolony
831கடிகாரclock
832என்னுடையmine
833டைtie
834நுழையenter
835முக்கியmajor
836புதியfresh
837தேடல்search
838அனுப்புsend
839மஞ்சள்yellow
840துப்பாக்கிgun
841அனுமதிக்கallow
842அச்சுprint
843இறந்தdead
844ஸ்பாட்spot
845பாலைவனdesert
846வழக்குsuit
847நடப்புcurrent
848லிப்ட்lift
840உயர்ந்ததுrose
850வரும்arrive
851மாஸ்டர்master
852பாடல்track
853பெற்றோர்parent
854கரையில்shore
855பிரிவுdivision
856தாள்sheet
857பொருள்substance
858சாதகமாகfavor
859இணைக்கconnect
860பின்post
861செலவுspend
862நாண்chord
863கொழுப்புfat
864மகிழ்ச்சிglad
865அசல்original
866பங்குshare
867நிலையம்station
868தந்தைdad
869ரொட்டிbread
870வசூலிக்கcharge
871முறையானproper
872பட்டியில்bar
873வாய்ப்பைoffer
874பிரிவுsegment
875அடிமைslave
876மூழ்குduck
877உடனடிinstant
878சந்தைmarket
879பட்டம்degree
880விரிவுப்படுத்தpopulate
881குஞ்சுchick
882அன்பேdear
883பகைவன்enemy
884பதில்reply
885பானம்drink
886ஏற்படும்occur
887ஆதரவுsupport
888பேச்சுspeech
889இயற்கையின்nature
890எல்லைrange
891நீராவிsteam
892இயக்கம்motion
893பாதைpath
894திரவliquid
895புகுபதிகைlog
896பொருள்meant
897ஈவுquotient
898பற்கள்teeth
899ஷெல்shell
900கழுத்தில்neck
901ஆக்சிஜன்oxygen
902சர்க்கரைsugar
903மரணம்death
904அழகானpretty
905திறன்skill
906பெண்கள்women
907சீசன்season
908தீர்வுsolution
909கிரேடுmagnet
910வெள்ளிsilver
911நன்றிthank
912கிளைbranch
913போட்டியில்match
914மைsuffix
915குறிப்பாகespecially
916அத்திfig
917பயம்afraid
918பிரம்மாண்டமானhuge
919அக்காsister
920உருக்குsteel
921விவாதிக்கdiscuss
922முன்னோக்கிforward
923இதேsimilar
924வழிகாட்டguide
925அனுபவம்experience
926மதிப்பெண்score
927ஆப்பிள்apple
928வாங்கிbought
929தலைமையிலானled
930சுருதிpitch
931கோட்coat
932வெகுஜனmass
933கார்டுcard
934இசைக்குழுband
935கயிற்றில்rope
936சீட்டுslip
937வெற்றிwin
938கனவுdream
939மாலைevening
940நிலைcondition
941ஜூன்feed
942கருவிtool
943மொத்தtotal
944அடிப்படைbasic
945மணம்smell
946பள்ளத்தாக்கில்valley
947அல்லதுnor
948இரட்டைdouble
949இருக்கைseat
950தொடர்ந்துcontinue
951தொகுதிblock
952விளக்கப்படம்chart
953தொப்பிhat
954விற்கsell
955வெற்றிsuccess
956நிறுவனம்company
957கழித்தால்subtract
958நிகழ்வுevent
959குறிப்பாகparticular
960ஒப்பந்தம்deal
961துswim
962காலterm
963எதிர்opposite
964மனைவிwife
965காலணிshoe
966தோள்பட்டைshoulder
967பரவல்spread
968ஏற்பாடுarrange
969முகாம்camp
970கண்டுபிடித்தல்invent
971பருத்திcotton
972பிறந்தborn
973தீர்மானிக்கdetermine
974பைண்டு அளவுquart
975ஒன்பதுnine
976டிரக்truck
977சத்தம்noise
978நிலைlevel
979வாய்ப்புchance
980சேகரிக்கgather
981கடையைshop
982நீட்டிக்கstretch
983தூக்கிthrow
984பிரகாசிshine
985சொத்துproperty
986பத்தியில்column
987மூலக்கூறின்molecule
988தேர்ந்தெடுselect
989தவறுwrong
990சாம்பல்gray
991மீண்டும்repeat
992தேவைப்படுகிறதுrequire
993பரந்தbroad
994தயார்prepare
995உப்பு,salt
996மூக்குnose
997பன்மைplural
998கோபத்தைanger
999கூற்றுclaim
1000கண்டத்தின்continent

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *