Caviar Meaning In Telugu – తెలుగు అర్థం వివరణ

spoon in a bowl of caviar; close up

Caviar” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు.

 1. Caviar

  ♪ : /ˈkavēˌär/

  • నామవాచకం : noun

   • కేవియర్
   • అధిక-నాణ్యత కలిగిన ఆహార అక్వేరియం యొక్క పరిశుభ్రత ప్రజలు తెలుసుకోలేని మరియు తినలేని ఒక సాధారణ వస్తువు
   • చేప గుడ్లతో చేసిన రుచికరమైనది
   • ఒక రకమైన సొరచేప యొక్క నల్ల గుడ్డు
  • వివరణ : Explanation

   • స్టర్జన్ లేదా ఇతర పెద్ద చేపల pick రగాయ రో, రుచికరమైనదిగా తింటారు.
   • స్టర్జన్ లేదా ఇతర పెద్ద చేపల సాల్టెడ్ రో; సాధారణంగా హార్స్ డి ఓయువ్రేగా పనిచేస్తారు
 2. Caviars

  ♪ : /ˈkavɪɑː/

  • నామవాచకం : noun

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

caviar meaning in telugu

The meaning of “caviar” in Telugu is “మాంసాహారాన్ని నివారించే తరముగా ఉండే చేప మందిలో ఆకల్లో ఉన్న తక్షణ గుండు వల్ల సాధారణంగా తయారు చేయబడే లేదా క్యావియార్ మందిలో ఆకల్లో ఉన్న బంటికి చేయబడే బాగా రుచికరమైన ఆహారం” (mānsāhārānni nivāriñcē taramugā unḍē cēpa mandilō ākallō unnadē takṣaṇa guṇḍu valla sādhāraṇaṁgā tayāru cēyabaḍē lēdā kyāviyār mandilō ākallō unnabāṭiki cēyabaḍē bāgā rucikaramaina āhāram).

caviar Meaning In Various Way

Here are the various meanings and interpretations of the term “caviar”:

 1. Caviar refers to the processed and salted roe (eggs) of certain species of fish, especially sturgeon. It is considered a delicacy and is often served as a gourmet food.
 2. Caviar can symbolize luxury, opulence, and high social status due to its association with expensive and rare delicacies.
 3. Metaphorically, caviar can represent something highly valued, rare, or exquisite in any context, not necessarily related to food. For example, it can be used to describe a high-quality or premium product, service, or experience.
 4. In culinary terms, caviar can be used to describe any type of fish roe that is processed and consumed as a delicacy, even if it doesn’t come from sturgeon.
See also  Microgravity Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

It’s important to note that the term “caviar” typically refers to fish roe and its associated meanings, but its precise interpretation can vary depending on the context and cultural perspectives.

Caviar Meaning In Telugu Various Way

Here are the various meanings and interpretations of the term “caviar” in Telugu:

 1. చేప కొవ్వు గుడ్డ (Chepa kovvu guḍḍa): This refers to the processed and salted roe (eggs) of certain fish species, especially sturgeon. It is considered a luxury food item and is associated with high social status.
 2. ముక్క (Mukka): This term can be used to describe the small eggs or roe of various fish, which may or may not be processed and salted like traditional caviar. It is often considered a delicacy in certain cuisines.
 3. ఆహార పదార్థంగా చేప వెంట (Ahāra padārthamgā chepa veṇṭa): This phrase describes fish eggs or roe that are consumed as a food item, specifically associated with delicacy and premium quality.
 4. అతివిల్లితమైన అమృతం (Ativillitamaina amṛtaṁ): This phrase can be used metaphorically to describe something extremely rare, valuable, or exquisite, similar to the concept of caviar as a luxury item.

Please note that while the term “caviar” is commonly associated with the processed roe of sturgeon fish, the exact interpretation and usage of similar terms in Telugu may vary based on regional dialects and cultural contexts.

Caviar Meaning In Telugu With Sentence Sample

The term “caviar” does not have a direct translation in Telugu as it refers specifically to the processed and salted roe of certain fish species, especially sturgeon. However, you can use the following sentence in Telugu to describe caviar:

See also  Unsinkable Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

చేప కొవ్వు గుడ్డ అనే మందిని ఐదు సంఖ్య వర్షాల బలహీనుడు చేపల నుండి సంగ్రహిస్తాడు. (Chepa kovvu guḍḍa ane mandini aidu sankhyala balahinudu chepala nundi sangrahistadu.)

Translation: Caviar is a delicacy collected by a person for five years from the eggs of fish.

Please note that this sentence provides an explanation of caviar rather than a commonly used sentence. Since caviar is not a widely known or consumed item in Telugu-speaking regions, its usage may be limited in everyday conversations.

Caviar Antonyms Telugu And English With Table Format

Here are the antonyms of “caviar” in Telugu and English presented in a table format:

TeluguEnglish
పిషిని (Pishini)Meat
మాంసము (Maansamu)Flesh
చేప (Chepa)Fish
కోడి (Kodi)Chicken
ముట్ట (Mutta)Egg

Please note that these antonyms represent different aspects of food and are not direct antonyms specific to the term “caviar.”

Caviar Syntonyms Telugu And English With Table Format

Here are some synonyms of “caviar” in Telugu and English presented in a table format:

TeluguEnglish
చేప గుడ్డ (Chepa guḍḍa)Fish roe
మినుములు (Minumulu)Fish eggs
చేప పిండి (Chepa pindi)Fish spawn
అండలు (Andalu)Eggs
చేప కోవ్వు (Chepa kovvu)Fish ovaries

Please note that these synonyms refer to different terms used to describe fish eggs or roe, which are similar to caviar.

Caviar Q&A In Telugu And English

English:

Q: What is caviar? A: Caviar is the processed and salted roe (eggs) of certain fish species, especially sturgeon. It is considered a delicacy and is often served as a gourmet food.

Q: How is caviar obtained? A: Caviar is obtained by carefully harvesting the eggs from female fish, typically sturgeon. The eggs are then processed, lightly salted, and packaged for consumption.

See also  Victory Meaning In Telugu - తెలుగు అర్థం వివరణ

Q: What is the taste of caviar? A: Caviar has a distinct and unique taste. It is often described as briny, buttery, and slightly nutty in flavor, with a smooth and creamy texture.

Q: How is caviar traditionally served? A: Caviar is traditionally served chilled and enjoyed on its own or as a topping or garnish. It is commonly served with blinis (small pancakes), toast points, or paired with sour cream or crème fraîche.

Telugu:

Q: కావియార్ అంటే ఏమిటి? A: కావియార్ అంటే నివారించబడిన చేప కొవ్వు గుడ్డ లేదా గుడ్డ ఆకలను చట్టాలానికి సాగుతూ సాల్ట్ చేయబడుతుంది. ఇది సిల్కు ఆహారంగా పరిగణించబడుతుంది.

Q: కావియార్ ఎలా పొందబడుతుంది? A: కావియార్ పొందడానికి ప్రతిహారం కలిగించండి. ప్రాముఖ్యంగా సిల్కు చేపల ముంగియను ఎక్కడైనా గ్రహించి, దానిని సాల్ట్ లేదా కావాలనుకున్న ఆకలను నిర్మాణం చేస్తారు. ఆకలను సింపుకున్నారో క్రింది చెప్పిన సరులు, టోస్ట్ పాయింట్లు లేదా సవర్ క్రీమ్ లేదా క్రేమ్ ఫ్రెష్ తో సంయోజించి తినటం సాధారణంగా ప్రచారం చేస్తారు.

Q: కావియార్ యొక్క రుచి ఎలా ఉంటుంది? A: కావియార్ ఒక ప్రత్యేక మరియు అందరికీ అనుకూలమైన రుచి ఉంటుంది. అది కాండిన, మక్కారకరమైన, స్నేహాంబు రుచిగా వర్ణించబడుతుంది. దాని తక్కువ తాగుడు, మెత్తగా మరియు మృదువైన స్నానం ఉంటుంది.

Q: కావియార్ సాధారణంగా ఎలా సేవించబడుతుంది? A: కావియార్ సాధారణంగా తప్పనిసరిగ

Leave a Reply