Sri Narasimha Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ನತೋಽಸ್ಮ್ಯನನ್ತಾಯ ದುರನ್ತಶಕ್ತಯೇ
ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ಪವಿತ್ರಕರ್ಮಣೇ |
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಸಂಯಮಾನ್ಗುಣೈಃ
ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಸನ್ದಧತೇಽವ್ಯಯಾತ್ಮನೇ || ೧ ||

ಶ್ರೀರುದ್ರ ಉವಾಚ |
ಕೋಪಕಾಲೋ ಯುಗಾನ್ತಸ್ತೇ ಹತೋಽಯಮಸುರೋಽಲ್ಪಕಃ |
ತತ್ಸುತಂ ಪಾಹ್ಯುಪಸೃತಂ ಭಕ್ತಂ ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ || ೨ ||

ಇನ್ದ್ರ ಉವಾಚ |
ಪ್ರತ್ಯಾನೀತಾಃ ಪರಮ ಭವತಾ ತ್ರಾಯತಾಂ ನಃ ಸ್ವಭಾಗಾ
ದೈತ್ಯಾಕ್ರಾನ್ತಂ ಹೃದಯಕಮಲಂ ತ್ವದ್ಗೃಹಂ ಪ್ರತ್ಯಬೋಧಿ |
ಕಾಲಗ್ರಸ್ತಂ ಕಿಯದಿದಮಹೋ ನಾಥ ಶುಶ್ರೂಷತಾಂ ತೇ
ಮುಕ್ತಿಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಹಿ ಬಹುಮತಾ ನಾರಸಿಂಹಾಪರೈಃ ಕಿಮ್ || ೩ ||

ಋಷಯ ಊಚುಃ |
ತ್ವಂ ನಸ್ತಪಃ ಪರಮಮಾತ್ಥ ಯದಾತ್ಮತೇಜೋ
ಯೇನೇದಮಾದಿಪುರುಷಾತ್ಮಗತಂ ಸಸರ್ಜ |
ತದ್ವಿಪ್ರಲುಪ್ತಮಮುನಾಽದ್ಯ ಶರಣ್ಯಪಾಲ
ರಕ್ಷಾಗೃಹೀತವಪುಷಾ ಪುನರನ್ವಮಂಸ್ಥಾಃ || ೪ ||

ಪಿತರ ಊಚುಃ |
ಶ್ರಾದ್ಧಾನಿ ನೋಽಧಿಬುಭುಜೇ ಪ್ರಸಭಂ ತನೂಜೈರ್-
-ದತ್ತಾನಿ ತೀರ್ಥಸಮಯೇಽಪ್ಯಪಿಬತ್ತಿಲಾಂಬು |
ತಸ್ಯೋದರಾನ್ನಖವಿದೀರ್ಣವಪಾದ್ಯ ಆರ್ಛ-
-ತ್ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನೃಹರಯೇಽಖಿಲ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ || ೫ ||

ಸಿದ್ಧಾ ಊಚುಃ |
ಯೋ ನೋ ಗತಿಂ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಮಸಾಧು-
-ರಹಾರ್ಷೀದ್ಯೋಗತಪೋಬಲೇನ |
ನಾನಾದರ್ಪಂ ತಂ ನಖೈರ್ನಿರ್ದದಾರ
ತಸ್ಮೈ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮೋ ನೃಸಿಂಹ || ೬ ||

ವಿದ್ಯಾಧರಾ ಊಚುಃ |
ವಿದ್ಯಾಂ ಪೃಥಗ್ಧಾರಣಯಾಽನುರಾದ್ಧಾಂ
ನ್ಯಷೇಧದಜ್ಞೋ ಬಲವೀರ್ಯದೃಪ್ತಃ |
ಸ ಯೇನ ಸಂಖ್ಯೇ ಪಶುಬದ್ಧತಸ್ತಂ
ಮಾಯಾನೃಸಿಂಹಂ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ನಿತ್ಯಮ್ || ೭ ||

ನಾಗಾ ಊಚುಃ |
ಯೇನ ಪಾಪೇನ ರತ್ನಾನಿ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನಾನಿ ಹೃತಾನಿ ನಃ |
ತದ್ವಕ್ಷಃ ಪಾಟನೇನಾಸಾಂ ದತ್ತಾನನ್ದ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ಮನವ ಊಚುಃ |
ಮನವೋ ವಯಂ ತವ ನಿದೇಶಕಾರಿಣೋ
ದಿತಿಜೇನ ದೇವ ಪರಿಭೂತಸೇತವಃ |
ಭವತಾ ಖಲಃ ಸ ಉಪಸಂಹೃತಃ ಪ್ರಭೋ
ಕರವಾಮ ತೇ ಕಿಮನುಶಾಧಿ ಕಿಙ್ಕರಾನ್ || ೯ ||

ಪ್ರಜಾಪತಯ ಊಚುಃ |
ಪ್ರಜೇಶಾ ವಯಂ ತೇ ಪರೇಶಾಭಿಸೃಷ್ಟಾ
ನ ಯೇನ ಪ್ರಜಾ ವೈ ಸೃಜಾಮೋ ನಿಷಿದ್ಧಾಃ |
ಸ ಏಷ ತ್ವಯಾ ಭಿನ್ನವಕ್ಷಾನುಶೇತೇ
ಜಗನ್ಮಙ್ಗಲಂ ಸತ್ತ್ವಮೂರ್ತೇಽವತಾರಃ || ೧೦ ||

ಗನ್ಧರ್ವಾ ಊಚುಃ |
ವಯಂ ವಿಭೋ ತೇ ನಟನಾಟ್ಯಗಾಯಕಾ
ಯೇನಾತ್ಮಸಾದ್ವೀರ್ಯಬಲೌಜಸಾ ಕೃತಾಃ |
ಸ ಏಷ ನೀತೋ ಭವತಾ ದಶಾಮಿಮಾಂ
ಕಿಮುತ್ಪಥಸ್ಥಃ ಕುಶಲಾಯ ಕಲ್ಪತೇ || ೧೧ ||

ಚಾರಣಾ ಊಚುಃ |
ಹರೇ ತವಾಂಗ್ಘ್ರಿಪಙ್ಕಜಂ ಭವಾಪವರ್ಗಮಾಶ್ರಿತಃ |
ಯದೇಷ ಸಾಧು ಹೃಚ್ಛಯಸ್ತ್ವಯಾಽಸುರಃ ಸಮಾಪಿತಃ || ೧೨ ||

ಯಕ್ಷಾ ಊಚುಃ |
ವಯಮನುಚರಮುಖ್ಯಾಃ ಕರ್ಮಭಿಸ್ತೇ ಮನೋಜ್ಞೈ-
-ಸ್ತ ಇಹ ದಿತಿಸುತೇನ ಪ್ರಾಪಿತಾ ವಾಹಕತ್ವಮ್ |
ಸ ತು ಜನಪರಿತಾಪಂ ತತ್ಕೃತಂ ಜಾನತಾ ತೇ
ನರಹರ ಉಪನೀತಃ ಪಞ್ಚತಾಂ ಪಞ್ಚವಿಂಶಃ || ೧೩ ||

ಕಿಮ್ಪುರುಷಾ ಊಚುಃ |
ವಯಂ ಕಿಮ್ಪುರುಷಾಸ್ತ್ವಂ ತು ಮಹಾಪುರುಷ ಈಶ್ವರಃ |
ಅಯಂ ಕುಪುರುಷೋ ನಷ್ಟೋ ಧಿಕ್ಕೃತಃ ಸಾಧುಭಿರ್ಯದಾ || ೧೪ ||

ವೈತಾಲಿಕಾ ಊಚುಃ |
ಸಭಾಸು ಸತ್ತ್ರೇಷು ತವಾಮಲಂ ಯಶೋ
ಗೀತ್ವಾ ಸಪರ್ಯಾಂ ಮಹತೀಂ ಲಭಾಮಹೇ |
ಯಸ್ತಾಂ ವ್ಯನೈಷೀದ್ಭೃಶಮೇಷ ದುರ್ಜನೋ
ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ಹತಸ್ತೇ ಭಗವನ್ಯಥಾಽಽಮಯಃ || ೧೫ ||

ಕಿನ್ನರಾ ಊಚುಃ |
ವಯಮೀಶ ಕಿನ್ನರಗಣಾಸ್ತವಾನುಗಾ
ದಿತಿಜೇನ ವಿಷ್ಟಿಮಮುನಾಽನುಕಾರಿತಾಃ |
ಭವತಾ ಹರೇ ಸ ವೃಜಿನೋಽವಸಾದಿತೋ
ನರಸಿಂಹ ನಾಥ ವಿಭವಾಯ ನೋ ಭವ || ೧೬ ||

ವಿಷ್ಣುಪಾರ್ಷದಾ ಊಚುಃ |
ಅದ್ಯೈತದ್ಧರಿನರರೂಪಮದ್ಭುತಂ ತೇ
ದೃಷ್ಟಂ ನಃ ಶರಣದ ಸರ್ವಲೋಕಶರ್ಮ |
ಸೋಽಯಂ ತೇ ವಿಧಿಕರ ಈಶ ವಿಪ್ರಶಪ್ತ-
-ಸ್ತಸ್ಯೇದಂ ನಿಧನಮನುಗ್ರಹಾಯ ವಿದ್ಮಃ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಸಪ್ತಮಸ್ಕನ್ಧೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾನುಚರಿತೇ ದೈತ್ಯವಧೇ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Runa Hartru Ganesha Stotram – śrī r̥ṇahartr̥ gaṇēśa stōtram

|| atha stōtram ||

sr̥ṣṭyādau brahmaṇā samyakpūjitaḥ phalasiddhayē |
sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 1 ||

tripurasya vadhātpūrvaṁ śambhunā samyagarcitaḥ |
sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 2 ||

hiraṇyakaśipvādīnāṁ vadhārthē viṣṇunārcitaḥ |
sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 3 ||

mahiṣasya vadhē dēvyā gaṇanāthaḥ prapūjitaḥ |
sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 4 ||

tārakasya vadhātpūrvaṁ kumārēṇa prapūjitaḥ |
sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 5 ||

bhāskarēṇa gaṇēśō hi pūjitaśchavisiddhayē |
sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 6 ||

śaśinā kāntivr̥ddhyarthaṁ pūjitō gaṇanāyakaḥ |
sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 7 ||

pālanāya svatapasāṁ viśvāmitrēṇa pūjitaḥ |
sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 8 ||

idaṁ r̥ṇaharastōtraṁ tīvradāridryanāśanam |
ēkavāraṁ paṭhēnnityaṁ varṣamēkaṁ samāhitaḥ || 9 ||

dāridryāddāruṇānmuktaḥ kubērasampadaṁ vrajēt |
phaḍantō:’yaṁ mahāmantraḥ sārthapañcadaśākṣaraḥ || 10 ||

ōṁ gaṇēśa r̥ṇaṁ chindi varēṇyaṁ huṁ namaḥ phaṭ |
imaṁ mantraṁ paṭhēdantē tataśca śucibhāvanaḥ || 11 ||

ēkaviṁśatisaṅkhyābhiḥ puraścaraṇamīritam |
sahasrāvartanātsamyak ṣaṇmāsaṁ priyatāṁ vrajēt || 12 ||

br̥haspatisamō jñānē dhanē dhanapatirbhavēt |
asyaivāyutasaṅkhyābhiḥ puraścaraṇamīritam || 13 ||

lakṣamāvartanātsamyagvāñchitaṁ phalamāpnuyāt |
bhūtaprētapiśācānāṁ nāśanaṁ smr̥timātrataḥ || 14 ||

|| atha prayōgaḥ ||

asya śrī r̥ṇahartr̥gaṇapatistōtra mahāmantrasya | sadāśiva r̥ṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | śrīr̥ṇahartr̥gaṇapatirdēvatā | glauṁ bījam | gaḥ śaktiḥ | gaṁ kīlakam | mama sakala r̥ṇanāśanē japē viniyōgaḥ |

karanyāsaḥ |
ōṁ gaṇēśa aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ |
ōṁ r̥ṇaṁ chindi tarjanībhyāṁ namaḥ |
ōṁ varēṇyaṁ madhyamābhyāṁ namaḥ |
ōṁ huṁ anāmikābhyāṁ namaḥ |
ōṁ namaḥ kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ |
ōṁ phaṭ karatalakarapr̥ṣṭhābhyāṁ namaḥ |

ṣaḍaṅganyāsaḥ |
ōṁ gaṇēśa hr̥dayāya namaḥ |
ōṁ r̥ṇaṁ chindi śirasē svāhā |
ōṁ varēṇyaṁ śikhāyai vaṣaṭ |
ōṁ huṁ kavacāya hum |
ōṁ namaḥ nētratrayāya vauṣaṭ |
ōṁ phaṭ astrāya phaṭ |

dhyānam –
sindūravarṇaṁ dvibhujaṁ gaṇēśaṁ
lambōdaraṁ padmadalē niviṣṭam |
brahmādidēvaiḥ parisēvyamānaṁ
siddhairyutaṁ taṁ praṇamāmi dēvam ||

lamityādi pañcapūjā ||

|| mantraḥ ||

ōṁ gaṇēśa r̥ṇaṁ chindi varēṇyaṁ huṁ namaḥ phaṭ |

iti śrīkr̥ṣṇayāmalatantrē umāmahēśvarasaṁvādē r̥ṇahartr̥ gaṇēśa stōtram |


See more śrī gaṇēśa stōtrāṇi for chanting.

Narayaneeyam Dasakam 98 – நாராயணீயம் அஷ்டனவதிதமத³ஶகம்

அஷ்டனவதிதமத³ஶகம் (98) – நிஷ்கலப்³ரஹ்மோபாஸனம் |

யஸ்மின்னேதத்³விபா⁴தம் யத இத³மப⁴வத்³யேன சேத³ம் ய ஏத-
த்³யோ(அ)ஸ்மாது³த்தீர்ணரூப꞉ க²லு ஸகலமித³ம் பா⁴ஸிதம் யஸ்ய பா⁴ஸா |
யோ வாசாம் தூ³ரதூ³ரே புனரபி மனஸாம் யஸ்ய தே³வா முனீந்த்³ரா꞉
நோ வித்³யுஸ்தத்த்வரூபம் கிமு புனரபரே க்ருஷ்ண தஸ்மை நமஸ்தே || 98-1 ||

ஜன்மாதோ² கர்ம நாம ஸ்பு²டமிஹ கு³ணதோ³ஷாதி³கம் வா ந யஸ்மின்
லோகானாமூதேய ய꞉ ஸ்வயமனுப⁴ஜதே தானி மாயானுஸாரீ |
பி³ப்⁴ரச்ச²க்தீரரூபோ(அ)பி ச ப³ஹுதரரூபோ(அ)வபா⁴த்யத்³பு⁴தாத்மா
தஸ்மை கைவல்யதா⁴ம்னே பரரஸபரிபூர்ணாய விஷ்ணோ நமஸ்தே || 98-2 ||

நோ திர்யஞ்சன்ன மர்த்யம் ந ச ஸுரமஸுரம் ந ஸ்த்ரியம் நோ புமாம்ஸம்
ந த்³ரவ்யம் கர்ம ஜாதிம் கு³ணமபி ஸத³ஸத்³வாபி தே ரூபமாஹு꞉ |
ஶிஷ்டம் யத்ஸ்யான்னிஷேதே⁴ ஸதி நிக³மஶதைர்லக்ஷணாவ்ருத்திதஸ்தத்
க்ருச்ச்²ரேணாவேத்³யமானம் பரமஸுக²மயம் பா⁴தி தஸ்மை நமஸ்தே || 98-3 ||

மாயாயாம் பி³ம்பி³தஸ்த்வம் ஸ்ருஜஸி மஹத³ஹங்காரதன்மாத்ரபே⁴தை³-
ர்பூ⁴தக்³ராமேந்த்³ரியாத்³யைரபி ஸகலஜக³த்ஸ்வப்னஸங்கல்பகல்பம் |
பூ⁴ய꞉ ஸம்ஹ்ருத்ய ஸர்வம் கமட² இவ பதா³ன்யாத்மனா காலஶக்த்யா
க³ம்பீ⁴ரே ஜாயமானே தமஸி விதிமிரோ பா⁴ஸி தஸ்மை நமஸ்தே || 98-4 ||

ஶப்³த³ப்³ரஹ்மேதி கர்மேத்யணுரிதி ப⁴க³வன் கால இத்யாலபந்தி
த்வாமேகம் விஶ்வஹேதும் ஸகலமயதயா ஸர்வதா² கல்ப்யமானம் |
வேதா³ந்தைர்யத்து கீ³தம் புருஷபரசிதா³த்மாபி⁴த⁴ம் தத்து தத்த்வம்
ப்ரேக்ஷாமாத்ரேண மூலப்ரக்ருதிவிக்ருதிக்ருத்க்ருஷ்ண தஸ்மை நமஸ்தே || 98-5 ||

ஸத்த்வேனாஸத்தயா வா ந ச க²லு ஸத³ஸத்த்வேன நிர்வாச்யரூபா
த⁴த்தே யாஸாவவித்³யா கு³ணப²ணிமதிவத்³விஶ்வத்³ருஶ்யாவபா⁴ஸம் |
வித்³யாத்வம் ஸைவ யாதா ஶ்ருதிவசனலவைர்யத்க்ருபாஸ்யந்த³லாபே⁴
ஸம்ஸாராரண்யஸத்³யஸ்த்ருடனபரஶுதாமேதி தஸ்மை நமஸ்தே || 98-6 ||

பூ⁴ஷாஸு ஸ்வர்ணவத்³வா ஜக³தி க⁴டஶராவாதி³கே ம்ருத்திகாவ-
தத்த்வே ஸஞ்சிந்த்யமானே ஸ்பு²ரதி தத³து⁴னாப்யத்³விதீயம் வபுஸ்தே |
ஸ்வப்னத்³ரஷ்டு꞉ ப்ரபோ³தே⁴ திமிரலயவிதௌ⁴ ஜீர்ணரஜ்ஜோஶ்ச யத்³வ-
த்³வித்³யாலாபே⁴ ததை²வ ஸ்பு²டமபி விகஸேத்க்ருஷ்ண தஸ்மை நமஸ்தே || 98-7 ||

யத்³பீ⁴த்யோதே³தி ஸூர்யோ த³ஹதி ச த³ஹனோ வாதி வாயுஸ்ததா²ன்யே
யத்³பீ⁴தா꞉ பத்³மஜாத்³யா꞉ புனருசிதப³லீனாஹரந்தே(அ)னுகாலம் |
யேனைவாரோபிதா꞉ ப்ராங்னிஜபத³மபி தே ச்யாவிதாரஶ்ச பஶ்சாத்
தஸ்மை விஶ்வம் நியந்த்ரே வயமபி ப⁴வதே க்ருஷ்ண குர்ம꞉ ப்ரணாமம் || 98-8 ||

த்ரைலோக்யம் பா⁴வயந்தம் த்ரிகு³ணமயமித³ம் த்ர்யக்ஷரஸ்யைகவாச்யம்
த்ரீஶானாமைக்யரூபம் த்ரிபி⁴ரபி நிக³மைர்கீ³யமானஸ்வரூபம் |
திஸ்ரோ(அ)வஸ்தா² வித³ந்தம் த்ரியுக³ஜனிஜுஷம் த்ரிக்ரமாக்ராந்தவிஶ்வம்
த்ரைகால்யே பே⁴த³ஹீனம் த்ரிபி⁴ரஹமனிஶம் யோக³பே⁴தை³ர்ப⁴ஜே த்வாம் || 98-9 ||

ஸத்யம் ஶுத்³த⁴ம் விபு³த்³த⁴ம் ஜயதி தவ வபுர்னித்யமுக்தம் நிரீஹம்
நிர்த்³வந்த்³வம் நிர்விகாரம் நிகி²லகு³ணக³ணவ்யஞ்ஜனாதா⁴ரபூ⁴தம் |
நிர்மூலம் நிர்மலம் தன்னிரவதி⁴மஹிமோல்லாஸி நிர்லீனமந்த-
ர்னிஸ்ஸங்கா³னாம் முனீனாம் நிருபமபரமானந்த³ஸாந்த்³ரப்ரகாஶம் || 98-10 ||

து³ர்வாரம் த்³வாத³ஶாரம் த்ரிஶதபரிமிலத்ஷஷ்டிபர்வாபி⁴வீதம்
ஸம்ப்⁴ராம்யத்க்ரூரவேக³ம் க்ஷணமனு ஜக³தா³ச்சி²த்³ய ஸந்தா⁴வமானம் |
சக்ரம் தே காலரூபம் வ்யத²யது ந து மாம் த்வத்பதை³காவலம்ப³ம்
விஷ்ணோ காருண்யஸிந்தோ⁴ பவனபுரபதே பாஹி ஸர்வாமயௌகா⁴த் || 98-11 ||

இதி அஷ்டனவதிதமத³ஶகம் ஸமாப்தம் |


ஸம்பூர்ண நாராயணீயம் பார்க்க.

Sri Surya Panjara Stotram – śrī sūrya pañjara stōtram

ōṁ udayagirimupētaṁ bhāskaraṁ padmahastaṁ
sakalabhuvananētraṁ ratnarajjūpamēyam |
timirakarimr̥gēndraṁ bōdhakaṁ padminīnāṁ
suravaramabhivandyaṁ sundaraṁ viśvadīpam || 1 ||

ōṁ śikhāyāṁ bhāskarāya namaḥ |
lalāṭē sūryāya namaḥ |
bhrūmadhyē bhānavē namaḥ |
karṇayōḥ divākarāya namaḥ |
nāsikāyāṁ bhānavē namaḥ |
nētrayōḥ savitrē namaḥ |
mukhē bhāskarāya namaḥ |
ōṣṭhayōḥ parjanyāya namaḥ |
pādayōḥ prabhākarāya namaḥ || 2 ||

ōṁ hrāṁ hrīṁ hrūṁ hraiṁ hrauṁ hraḥ |
ōṁ haṁsāṁ haṁsīṁ haṁsūṁ haṁsaiṁ haṁsauṁ haṁsaḥ || 3 ||

ōṁ satyatējōjjvalajvālāmālinē maṇikuṁbhāya huṁ phaṭ svāhā |
ōṁ sthitirūpakakāraṇāya pūrvādigbhāgē māṁ rakṣatu || 4 ||

ōṁ brahmatējōjjvalajvālāmālinē maṇikuṁbhāya huṁ phaṭ svāhā |
ōṁ tārakabrahmarūpāya parayantra-paratantra-paramantra-sarvōpadravanāśanārthaṁ dakṣiṇadigbhāgē māṁ rakṣatu || 5 ||

ōṁ viṣṇutējōjjvalajvālāmālinē maṇikuṁbhāya huṁ phaṭ svāhā |
ōṁ pracaṇḍamārtāṇḍa ugratējōrūpiṇē mukuravarṇāya tējōvarṇāya mama sarvarājastrīpuruṣa-vaśīkaraṇārthaṁ paścimadigbhāgē māṁ rakṣatu || 6 ||

ōṁ rudratējōjjvalajvālāmālinē maṇikuṁbhāya huṁ phaṭ svāhā |
ōṁ bhavāya rudrarūpiṇē uttaradigbhāgē sarvamr̥tyōpaśamanārthaṁ māṁ rakṣatu || 7 ||

ōṁ agnitējōjjvalajvālāmālinē maṇikuṁbhāya huṁ phaṭ svāhā |
ōṁ timiratējasē sarvarōganivāraṇāya ūrdhvadigbhāgē māṁ rakṣatu || 8 ||

ōṁ sarvatējōjjvalajvālāmālinē maṇikuṁbhāya huṁ phaṭ svāhā |
ōṁ namaskārapriyāya śrīsūryanārāyaṇāya adhōdigbhāgē sarvābhīṣṭasiddhyarthaṁ māṁ rakṣatu || 9 ||

mārtāṇḍāya namaḥ bhānavē namaḥ
haṁsāya namaḥ sūryāya namaḥ
divākarāya namaḥ tapanāya namaḥ
bhāskarāya namaḥ māṁ rakṣatu || 10 ||

mitra-ravi-sūrya-bhānu-khagapūṣa-hiraṇyagarbha-
marīcyāditya-savitrarka-bhāskarēbhyō namaḥ śirasthānē māṁ rakṣatu || 11 ||

sūryādi navagrahēbhyō namaḥ lalāṭasthānē māṁ rakṣatu || 12 ||

dharāya namaḥ dhr̥vāya namaḥ
sōmāya namaḥ atharvāya namaḥ
anilāya namaḥ analāya namaḥ
pratyūṣāya namaḥ pratāpāya namaḥ
mūrdhnisthānē māṁ rakṣatu || 13 ||

vīrabhadrāya namaḥ girīśāya namaḥ
śaṁbhavē namaḥ ajaikapadē namaḥ
ahirbudhnē namaḥ pinākinē namaḥ
bhuvanādhīśvarāya namaḥ diśāntapatayē namaḥ
paśupatayē namaḥ sthāṇavē namaḥ
bhavāya namaḥ lalāṭasthānē māṁ rakṣatu || 14 ||

dhātrē namaḥ amśumatē namaḥ
pūṣṇē namaḥ parjanyāya namaḥ
viṣṇavē namaḥ nētrasthānē māṁ rakṣatu || 15 ||

aruṇāya namaḥ sūryāya namaḥ
indrāya namaḥ ravayē namaḥ
suvarṇarētasē namaḥ yamāya namaḥ
divākarāya namaḥ karṇasthānē māṁ rakṣatu || 16 ||

asitāṅgabhairavāya namaḥ rurubhairavāya namaḥ
caṇḍabhairavāya namaḥ krōdhabhairavāya namaḥ
unmattabhairavāya namaḥ bhīṣaṇabhairavāya namaḥ
kālabhairavāya namaḥ saṁhārabhairavāya namaḥ
mukhasthānē māṁ rakṣatu || 17 ||

brāhmyai namaḥ mahēśvaryai namaḥ
kaumāryai namaḥ vaiṣṇavyai namaḥ
varāhyai namaḥ indrāṇyai namaḥ
cāmuṇḍāyai namaḥ kaṇṭhasthānē māṁ rakṣatu || 18 ||

indrāya namaḥ agnayē namaḥ
yamāya namaḥ nir̆r̥tayē namaḥ
varuṇāya namaḥ vāyavē namaḥ
kubērāya namaḥ īśānāya namaḥ
bāhusthānē māṁ rakṣatu || 19 ||

mēṣādidvādaśarāśibhyō namaḥ hr̥dayasthānē māṁ rakṣatu || 20 ||

vajrāyudhāya namaḥ śaktyāyudhāya namaḥ
daṇḍāyudhāya namaḥ khaḍgāyudhāya namaḥ
pāśāyudhāya namaḥ aṅkuśāyudhāya namaḥ
gadāyudhāya namaḥ triśūlāyudhāya namaḥ
padmāyudhāya namaḥ cakrāyudhāya namaḥ
kaṭisthānē māṁ rakṣatu || 21 ||

mitrāya namaḥ dakṣiṇahastē māṁ rakṣatu |
ravayē namaḥ vāmahastē māṁ rakṣatu |
sūryāya namaḥ hr̥dayē māṁ rakṣatu |
bhānavē namaḥ mūrdhnisthānē māṁ rakṣatu |
khagāya namaḥ dakṣiṇapādē māṁ rakṣatu |
pūṣṇē namaḥ vāmapādē māṁ rakṣatu |
hiraṇyagarbhāya namaḥ nābhisthānē māṁ rakṣatu |
marīcayē namaḥ kaṇṭhasthānē māṁ rakṣatu |
ādityāya namaḥ dakṣiṇacakṣūṣi māṁ rakṣatu |
savitrē namaḥ vāmacakṣuṣi māṁ rakṣatu |
bhāskarāya namaḥ hastē māṁ rakṣatu |
arkāya namaḥ kavacē māṁ rakṣatu || 22

ōṁ bhāskarāya vidmahē mahādyutikarāya dhīmahi | tannō ādityaḥ pracōdayāt || 23 ||

iti śrī sūrya pañjara stōtram ||

Sri Balarama Stotram – śrī balarāma stōtram

śrīḥ jaya rāma sadārāma saccidānandavigrahaḥ |
avidyāpaṅkagalitanirmalākāra tē namaḥ || 1 ||

jayā:’khilajagadbhāradhāraṇa śramavarjita |
tāpatrayavikarṣāya halaṁ kalayatē sadā || 2 ||

prapannadīnatrāṇāya balarāmāya tē namaḥ |
tvamēvēśa parāśēṣakaluṣakṣālanaprabhuḥ || 3 ||

prapannakaruṇāsindhō bhaktapriya namō:’stu tē |
carācaraphaṇāgrēṇadhr̥tā yēna vasundharā || 4 ||

māmuddharāsmadduṣpārādbhavāṁbhōdhērapārataḥ |
parāparāṇāṁ paramaṁ paramēśa namō:’stu tē || 5 ||

imaṁ stavaṁ yaḥ paṭhati balarāmādhidaivatam |
baliṣṭhaḥ sarvakāryēṣu gariṣṭhaḥ sō:’bhijāyatē || 6 ||

iti śrī balarāma stōtram |


See more śrī viṣṇu stōtrāṇi for chanting.

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam – మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం

(కృతజ్ఞతలు: డా|| శ్రీ అయాచితం నటేశ్వరశర్మ గారికి)

శ్రీమన్మనోజ్ఞ నిగమాగమవాక్యగీత
శ్రీపార్వతీపరమశంభువరాత్మజాత |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మపూత
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧ ||

శ్రీవత్సదుగ్ధమయసాగరపూర్ణచంద్ర
వ్యాఖ్యేయభక్తసుమనోర్చితపాదపద్మ |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభూష
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨ ||

సృష్టిస్థితిప్రళయకారణకర్మశీల
అష్టోత్తరాక్షరమనూద్భవమంత్రలోల |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మఖేల
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౩ ||

కష్టప్రనష్ట పరిబాధిత భక్త రక్ష
ఇష్టార్థదాన నిరతోద్యమకార్యదక్ష |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మపూత
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౪ ||

శ్రీవ్యాసభారతవిలేఖనకార్యదీక్షా
దక్షాభిరక్షణ విచక్షణదీప్తిహస్త |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౫ ||

ధ్యానాత్మభక్తజనతాహృదయాభిరామ
శ్రీనామపూరితసహస్రసునామధామ |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మసీమ
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౬ ||

వైధాతృవర్ధితచరాచరలోకపాల
ఆవాహనాత్మకసుకృత్యకలాపతోష |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౭ ||

విశ్వంభరాతలసుఖాసనసన్నివిష్ట
విశ్వప్రశాంతిపరిరక్షణకర్మతుష్ట |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మహృష్ట
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౮ ||

గంగాదిపుణ్యమయవారితరంగసిక్త
స్వీయాంఘ్రిసారసయుగప్రవిలాసదేహ |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౯ ||

హస్తద్వయాంబురుహలోలనవార్ఘ్యనీర
స్వచ్ఛప్రభాప్రవిలసన్ముఖచంద్రబింబ |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౦ ||

బింబాధరస్పృగమలామృతపూరితాంబు
స్వీకార రాజిత వరాచమనీయశోభ |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౧ ||

పంచామృతామలఫలోదక సంప్రపూర్ణ
స్నానోపచారపరితోషితమానసాబ్జ |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౨ ||

దిగ్వస్త్రరాజపరిధానితదివ్యదేహ
దృగ్వాసితాఖిలఫలప్రవిభాసమాన |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౩ ||

సౌగంధ్యజాల హరిచందనదిగ్ధదివ్య
ప్రోద్భాసితామలతనూవిభవైకరమ్య |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౪ ||

స్వచ్ఛప్రభాసిత వరాక్షతరాజవర్షి
వ్యాకర్షణీయ రుచిరాంగవిలోకనీయ |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౫ ||

నానాసుగంధ వరధూపిత ధూపరాజ
ద్విఖ్యాతమౌళిలసదార్షసుతత్త్వదేహ |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౬ ||

గాఢాంధకారపరిమార్జనదివ్యతేజో
లాస్యత్ప్రదీపరుచిమద్వరతత్త్వభాస |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౭ ||

సర్వర్తుసంఫలితకోటిఫలప్రవృష్టి
భ్రాజన్నివేదన వినోదన కర్మమోద |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౮ ||

పూగీఫలాదిక సుగంధవిలాసహాస
ద్రవ్యాత్మతాంబులికసేవనకర్మతోష |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౯ ||

శ్రేష్ఠప్రదక్షిణ సుకర్మకలాపమగ్న
సంసేవకావళి సురక్షణకార్యలీన |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౦ ||

నీరాజితాఖిలసుగంధసువస్తుజాల
ప్రోద్భాసదీపవరకాంతివిలాసదీప్త |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౧ ||

దూర్వాశమీమరువకార్జునజాజిబిల్వ
దత్తూరచూతతులసీవరపత్రసేవ్య |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౨ ||

మాచీసుదాడిమవరార్కసగండకీయ
ప్రఖ్యాతవిష్ణుమయకాంతసుపత్రసేవ్య |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౩ ||

శ్రీసింధువారసుమనోర్చితదేవదారు
సంవాసభాసకరవీరదళైకసేవ్య |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౪ ||

అశ్వత్థదివ్యబదరీబృహతీసమంచత్
దివ్యాపమార్గిక వనస్పతి పత్రపూజ్య |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౫ ||

ఓంకారపూర్ణభగవన్నుతిపాఠగమ్య
శ్రీకారభావితమనోహరదివ్యరూప |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౬ ||

దైనందినోన్నయనచంద్రకళాత్మరూప
ప్రాంచత్సువర్ణమణిరత్నరుచిప్రభాస |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభూష
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౭ ||

శ్రీమోతుకూరువరవంశజసత్యశాస్త్రి
స్వాంతాంబుజాతవరపూజనకర్మమోద |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౮ ||

శ్రీమన్నటేశ్వరకవీశ్వర సంప్రణీత
శ్రీసుప్రభాతకవితాభరణప్రబోధ |
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మహాస
లక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీ మరకత లక్ష్మీగణపతి సుప్రభాతమ్ సంపూర్ణమ్ ||

మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్తోత్రం >>


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.

Sri Harihara Ashtottara Shatanamavali – श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनामावली

श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् >>

ओं गोविन्दाय नमः ।
ओं माधवाय नमः ।
ओं मुकुन्दाय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं मुरारये नमः ।
ओं शम्भवे नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं ईशाय नमः ।
ओं शशिशेखराय नमः । ९

ओं शूलपाणये नमः ।
ओं दामोदराय नमः ।
ओं अच्युताय नमः ।
ओं जनार्दनाय नमः ।
ओं वासुदेवाय नमः ।
ओं गङ्गाधराय नमः ।
ओं अन्धकरिपवे नमः ।
ओं हराय नमः ।
ओं नीलकण्ठाय नमः । १८

ओं वैकुण्ठाय नमः ।
ओं कैटभरिपवे नमः ।
ओं कमठाय नमः ।
ओं अब्जपाणये नमः ।
ओं भूतेशाय नमः ।
ओं खण्डपरशवे नमः ।
ओं मृडाय नमः ।
ओं चण्डिकेशाय नमः ।
ओं विष्णवे नमः । २७

ओं नृसिंहाय नमः ।
ओं मधुसूदनाय नमः ।
ओं चक्रपाणये नमः ।
ओं गौरीपतये नमः ।
ओं गिरिशाय नमः ।
ओं शङ्कराय नमः ।
ओं चन्द्रचूडाय नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं असुरनिबर्हणाय नमः । ३६

ओं शार्ङ्गपाणये नमः ।
ओं मृत्युञ्जयाय नमः ।
ओं उग्राय नमः ।
ओं विषमेक्षणाय नमः ।
ओं कामशत्रवे नमः ।
ओं श्रीकान्ताय नमः ।
ओं पीतवसनाय नमः ।
ओं अम्बुदनीलाय नमः ।
ओं शौरये नमः । ४५

ओं ईशानाय नमः ।
ओं कृत्तिवसनाय नमः ।
ओं त्रिदशैकनाथाय नमः ।
ओं लक्ष्मीपतये नमः ।
ओं मधुरिपवे नमः ।
ओं पुरुषोत्तमाय नमः ।
ओं आद्याय नमः ।
ओं श्रीकण्ठाय नमः ।
ओं दिग्वसनाय नमः । ५४

ओं शान्ताय नमः ।
ओं पिनाकपाणये नमः ।
ओं आनन्दकन्दाय नमः ।
ओं धरणीधराय नमः ।
ओं पद्मनाभाय नमः ।
ओं सर्वेश्वराय नमः ।
ओं त्रिपुरसूदनाय नमः ।
ओं देवदेवाय नमः ।
ओं ब्रह्मण्यदेवाय नमः । ६३

ओं गरुडध्वजाय नमः ।
ओं शङ्खपाणये नमः ।
ओं त्र्यक्षाय नमः ।
ओं उरगाभरणाय नमः ।
ओं बालमृगाङ्कमौलिने नमः ।
ओं श्रीरामाय नमः ।
ओं राघवाय नमः ।
ओं रमेश्वराय नमः ।
ओं रावणारये नमः । ७२

ओं भूतेशाय नमः ।
ओं मन्मथरिपवे नमः ।
ओं प्रमथाधिनाथाय नमः ।
ओं चाणूरमर्दनाय नमः ।
ओं हृषीकपतये नमः ।
ओं मुरारये नमः ।
ओं शूलिने नमः ।
ओं गिरीशाय नमः ।
ओं रजनीशकलावतंसाय नमः । ८१

ओं कंसप्रणाशनाय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं केशिनाशाय नमः ।
ओं भर्गाय नमः ।
ओं त्रिनेत्राय नमः ।
ओं भवाय नमः ।
ओं भूतपतये नमः ।
ओं पुरारये नमः ।
ओं गोपीपतये नमः । ९०

ओं यदुपतये नमः ।
ओं वसुदेवसूनवे नमः ।
ओं कर्पूरगौराय नमः ।
ओं वृषभध्वजाय नमः ।
ओं फालनेत्राय नमः ।
ओं गोवर्धनोद्धरणाय नमः ।
ओं धर्मधुरीणाय नमः ।
ओं गोपाय नमः ।
ओं स्थाणवे नमः । ९९

ओं त्रिलोचनाय नमः ।
ओं पिनाकधराय नमः ।
ओं स्मरारये नमः ।
ओं कृष्णाय नमः ।
ओं अनिरुद्धाय नमः ।
ओं कमलाकराय नमः ।
ओं कल्मषारये नमः ।
ओं विश्वेश्वराय नमः ।
ओं त्रिपथगार्द्रजटाकलापायै नमः । १०८


इतर श्री शिव स्तोत्राणि पश्यतु । इतर नामावल्यः पश्यतु ।

Lankeshwara Krita Shiva Stuti – श्री शिव स्तुतिः (लंकेश्वर कृतम्)

गले कलितकालिमः प्रकटितेन्दुफालस्थले
विनाटितजटोत्करं रुचिरपाणिपाथोरुहे ।
उदञ्चितकपालजं जघनसीम्नि सन्दर्शित
द्विपाजिनमनुक्षणं किमपि धाम वन्दामहे ॥ १ ॥

वृषोपरि परिस्फुरद्धवलदामधामश्रिया
कुबेरगिरि-गौरिमप्रभवगर्वनिर्वासि तत् ।
क्वचित्पुनरुमा-कुचोपचितकुङ्कुमै रञ्जितं
गजाजिनविराजितं वृजिनभङ्गबीजं भजे ॥ २ ॥

उदित्वर-विलोचनत्रय-विसृत्वरज्योतिषा
कलाकरकलाकर-व्यतिकरेण चाहर्निशम् ।
विकासित जटाटवी विहरणोत्सवप्रोल्लस-
त्तरामर तरङ्गिणी तरल-चूडमीडे मृडम् ॥ ३ ॥

विहाय कमलालयाविलसितानि विद्युन्नटी-
विडंबनपटूनि मे विहरणं विधत्तां मनः ।
कपर्दिनि कुमुद्वतीरमणखण्डचूडामणौ
कटी तटपटी भवत्करटिचर्मणि ब्रह्मणि ॥ ४ ॥

भवद्भवनदेहली-विकटतुण्ड-दण्डाहति
त्रुटन्मुकुटकोटिभि-र्मघवदादिभिर्भूयते ।
व्रजेम भवदन्तिकं प्रकृतिमेत्य पैशाचकीं
किमित्यमरसम्पदः प्रमथनाथ नाथामहे ॥ ५ ॥

त्वदर्चनपरायण-प्रमथकन्यकालुण्ठित
प्रसूनसफलद्रुमं कमपि शैलमाशान्महे ।
अलं तटवितर्दिकाशयितसिद्ध-सीमन्तिनी
प्रकीर्ण सुमनोमनो-रमणमेरुणामेरुणा ॥ ६ ॥

न जातु हर यातु मे विषयदुर्विलासं मनो
मनोभवकथास्तु मे न च मनोरथातिथ्यभूः ।
स्फुरत्सुरतरङ्गिणी-तटकुटीरकोटा वस-
न्नये शिव दिवानिशं तव भवानि पूजापरः ॥ ७ ॥

विभूषण सुरापगा शुचितरालवालावली-
वलद्बहलसीकर-प्रकरसेकसंवर्धिता ।
महेश्वर सुरद्रुमस्फुरित-सज्जटामञ्जरी
नमज्जनफलप्रदा मम नु हन्त भूयादियम् ॥ ८ ॥

बहिर्विषयसङ्गति-प्रतिनिवर्तिताक्षापले-
स्समाधिकलितात्मनः पशुपतेरशेषात्मनः ।
शिरस्सुरसरित्तटी-कुटिलकल्पकल्पद्रुमं
निशाकर कलामहं वटुविमृष्यमाणां भजे ॥ ९ ॥

त्वदीय सुरवाहिनी विमलवारिधारावल-
ज्जटागहनगाहिनी मतिरियं मम क्रामतु ।
सुरोत्तमसरित्तटी-विटपिताटवी प्रोल्लस-
त्तपस्वि-परिषत्तुलाममल मल्लिकाभ प्रभो ॥ १० ॥

इति श्रीलंकेश्वरविरचिता शिवस्तुतिः ॥


इतर श्री शिव स्तोत्राणि पश्यतु ।

Sundarakanda Sarga (Chapter) 5 – suṁdarakāṁḍa – paṁcama sargaḥ (5)

|| bhavanavicayaḥ ||

tataḥ sa madhyaṁ gatamaṁśumaṁtaṁ
jyotsnāvitānaṁ mahadudvamaṁtam |
dadarśa dhīmāndivi bhānumaṁtaṁ
goṣṭhe vr̥ṣaṁ mattamiva bhramaṁtam || 1 ||

lokasya pāpāni vināśayaṁtaṁ
mahodadhiṁ cāpi samedhayaṁtam |
bhūtāni sarvāṇi virājayaṁtaṁ
dadarśa śītāṁśumathābhiyāṁtam || 2 ||

yā bhāti lakṣmīrbhuvi maṁdarasthā
tathā pradoṣeṣu ca sāgarasthā |
tathaiva toyeṣu ca puṣkarasthā
rarāja sā cāruniśākarasthā || 3 ||

haṁso yathā rājatapaṁjarasthaḥ
siṁho yathā maṁdarakaṁdarasthaḥ |
vīro yathā garvitakuṁjarastha-
-ścaṁdro:’pi babhrāja tathāṁbarasthaḥ || 4 ||

sthitaḥ kakudmāniva tīkṣṇaśr̥ṁgo
mahācalaḥ śveta ivoccaśr̥ṁgaḥ |
hastīva jāṁbūnadabaddhaśr̥ṁgo
rarāja caṁdraḥ paripūrṇaśr̥ṁgaḥ || 5 ||

vinaṣṭaśītāṁbutuṣārapaṁko
mahāgrahagrāhavinaṣṭapaṁkaḥ |
prakāśalakṣmyāśrayanirmalāṁko
rarāja caṁdro bhagavān śaśāṁkaḥ || 6 ||

śilātalaṁ prāpya yathā mr̥geṁdro
mahāraṇaṁ prāpya yathā gajeṁdraḥ |
rājyaṁ samāsādya yathā nareṁdra-
-stathā prakāśo virarāja caṁdraḥ || 7 ||

prakāśacaṁdrodayanaṣṭadoṣaḥ
pravr̥ddharakṣaḥ piśitāśadoṣaḥ |
rāmābhirāmeritacittadoṣaḥ
svargaprakāśo bhagavān pradoṣaḥ || 8 ||

taṁtrīsvanāḥ karṇasukhāḥ pravr̥ttāḥ
svapaṁti nāryaḥ patibhiḥ suvr̥ttāḥ |
naktaṁcarāścāpi tathā pravr̥ttāḥ
vihartumatyadbhutaraudravr̥ttāḥ || 9 ||

mattapramattāni samākulāni
rathāśvabhadrāsanasaṁkulāni |
vīraśriyā cāpi samākulāni
dadarśa dhīmān sa kapiḥ kulāni || 10 ||

parasparaṁ cādhikamākṣipaṁti
bhujāṁśca pīnānadhinikṣipaṁti |
mattapralāpānadhikaṁ kṣipaṁti
mattāni cānyonyamadhikṣipaṁti || 11 ||

rakṣāṁsi vakṣāṁsi ca vikṣipaṁti
gātrāṇi kāṁtāsu ca vikṣipaṁti |
rūpāṇi citrāṇi ca vikṣipaṁti
dr̥ḍhāni cāpāni ca vikṣipaṁti || 12 ||

dadarśa kāṁtāśca samālabhaṁtya-
-stathā:’parāstatra punaḥ svapaṁtyaḥ |
surūpavaktrāśca tathā hasaṁtyaḥ
kruddhāḥ parāścapi viniḥśvasaṁtyaḥ || 13 ||

mahāgajaiścāpi tathā nadadbhiḥ
supūjitaiścāpi tathā susadbhiḥ |
rarāja vīraiśca viniḥśvasadbhi-
-rhrado bhujaṁgairiva niḥśvasadbhiḥ || 14 ||

buddhipradhānān rucirābhidhānān
saṁśraddadhānān jagataḥ pradhānān |
nānāvidhānān rucirābhidhānān
dadarśa tasyāṁ puri yātudhānān || 15 ||

nanaṁda dr̥ṣṭvā sa ca tānsurūpā-
-nnānāguṇānātmaguṇānurūpān |
vidyotamānān sa tadānurūpān
dadarśa kāṁścicca punarvirūpān || 16 ||

tato varārhāḥ suviśuddhabhāvā-
-steṣāṁ striyastatra mahānubhāvāḥ |
priyeṣu pāneṣu ca saktabhāvā
dadarśa tārā iva suprabhāvāḥ || 17 ||

śriyā jvalaṁtīstrapayopagūḍhā
niśīthakāle ramaṇopagūḍhāḥ |
dadarśa kāścitpramadopagūḍhā
yathā vihaṁgāḥ kusumopagūḍhāḥ || 18 ||

anyāḥ punarharmyatalopaviṣṭā-
-statra priyāṁkeṣu sukhopaviṣṭāḥ |
bhartuḥ priyā dharmaparā niviṣṭā
dadarśa dhīmānmadanābhiviṣṭāḥ || 19 ||

aprāvr̥tāḥ kāṁcanarājivarṇāḥ
kāścitparārthyāstapanīyavarṇāḥ |
punaśca kāścicchaśalakṣmavarṇāḥ
kāṁtaprahīṇā rucirāṁgavarṇāḥ || 20 ||

tataḥ priyānprāpya manobhirāmān
suprītiyuktāḥ prasamīkṣya rāmāḥ |
gr̥heṣu hr̥ṣṭāḥ paramābhirāmāḥ
haripravīraḥ sa dadarśa rāmāḥ || 21 ||

caṁdraprakāśāśca hi vaktramālā
vakrākṣipakṣmāśca sunetramālāḥ |
vibhūṣaṇānāṁ ca dadarśa mālāḥ
śatahradānāmiva cārumālāḥ || 22 ||

na tveva sītāṁ paramābhijātāṁ
pathi sthite rājakule prajātām |
latāṁ praphullāmiva sādhujātāṁ
dadarśa tanvīṁ manasā:’bhijātām || 23 ||

sanātane vartmani sanniviṣṭāṁ
rāmekṣaṇāṁtāṁ madanābhiviṣṭām |
bharturmanaḥ śrīmadanupraviṣṭāṁ
strībhyo varābhyaśca sadā viśiṣṭām || 24 ||

uṣṇārditāṁ sānusr̥tāsrakaṁṭhīṁ
purā varārhottamaniṣkakaṁṭhīm |
sujātapakṣmāmabhiraktakaṁṭhīṁ
vane pranr̥ttāmiva nīlakaṁṭhīm || 25 ||

avyaktarekhāmiva caṁdrarekhāṁ
pāṁsupradigdhāmiva hemarekhām |
kṣataprarūḍhāmiva bāṇarekhāṁ
vāyuprabhinnāmiva megharekhām || 26 ||

sītāmapaśyanmanujeśvarasya
rāmasya patnīṁ vadatāṁ varasya |
babhūva duḥkhābhihataścirasya
plavaṁgamo maṁda ivācirasya || 27 ||

ityārṣe śrīmadrāmāyaṇe vālmīkiye ādikāvye suṁdarakāṁḍe paṁcamaḥ sargaḥ || 5 ||

sundarakāṇḍa ṣaṣṭhaḥ sargaḥ(6)>>


See Complete vālmīki sundarakāṇḍa for chanting.

Sri Ganesha Bhujangam – శ్రీ గణేశ భుజంగం

(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

రణత్క్షుద్రఘంటానినాదాభిరామం
చలత్తాండవోద్దండవత్పద్మతాలమ్ |
లసత్తుందిలాంగోపరివ్యాలహారం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౧ ||

ధ్వనిధ్వంసవీణాలయోల్లాసివక్త్రం
స్ఫురచ్ఛుండదండోల్లసద్బీజపూరమ్ |
గలద్దర్పసౌగంధ్యలోలాలిమాలం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౨ ||

ప్రకాశజ్జపారక్తరత్నప్రసూన-
-ప్రవాలప్రభాతారుణజ్యోతిరేకమ్ |
ప్రలంబోదరం వక్రతుండైకదంతం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౩ ||

విచిత్రస్ఫురద్రత్నమాలాకిరీటం
కిరీటోల్లసచ్చంద్రరేఖావిభూషమ్ |
విభూషైకభూషం భవధ్వంసహేతుం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౪ ||

ఉదంచద్భుజావల్లరీదృశ్యమూలో-
-చ్చలద్భ్రూలతావిభ్రమభ్రాజదక్షమ్ |
మరుత్సుందరీచామరైః సేవ్యమానం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౫ ||

స్ఫురన్నిష్ఠురాలోలపింగాక్షితారం
కృపాకోమలోదారలీలావతారమ్ |
కలాబిందుగం గీయతే యోగివర్యై-
-ర్గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౬ ||

యమేకాక్షరం నిర్మలం నిర్వికల్పం
గుణాతీతమానందమాకారశూన్యమ్ |
పరం పారమోంకారమామ్నాయగర్భం
వదంతి ప్రగల్భం పురాణం తమీడే || ౭ ||

చిదానందసాంద్రాయ శాంతాయ తుభ్యం
నమో విశ్వకర్త్రే చ హర్త్రే చ తుభ్యమ్ |
నమోఽనంతలీలాయ కైవల్యభాసే
నమో విశ్వబీజ ప్రసీదేశసూనో || ౮ ||

ఇమం సుస్తవం ప్రాతరుత్థాయ భక్త్యా
పఠేద్యస్తు మర్త్యో లభేత్సర్వకామాన్ |
గణేశప్రసాదేన సిధ్యంతి వాచో
గణేశే విభౌ దుర్లభం కిం ప్రసన్నే || ౯ ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య కృత శ్రీగణేశ భుజంగమ్ |


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.