|

Pulmonologist Meaning In Telugu – తెలుగు అర్థం వివరణ

“Pulmonologist” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు.

|

Pulmonologist Meaning In Bengali – বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

“Pulmonologist” বাংলা অনুবাদ, অর্থ, সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা এবং প্রাসঙ্গিক শব্দ এবং ছবির উদাহরণ – আপনি এখানে পড়তে পারেন। Pulmonologist ♪ : [Pulmonologist] বাক্যাংশ : Meaning of “pulmonologist” will be added soon বিশেষ্য : noun ধর্মতত্ত্ববিদ যিনি শ্বাস নালীর উপর প্রভাব ফেলে এমন রোগের চিকিত্সা করেন পালমোনোলজিস্ট ব্যাখ্যা : Explanation What is a pulmonologist do? A pulmonologist…

|

Hodophile Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

“Hodophile” தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் – நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம்.

|

Encrypted Meaning In Bengali – বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

“Encrypted” বাংলা অনুবাদ, অর্থ, সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা এ Introduction: সাইবার জগতে এনক্রিপ্টেড বাস্তবায়নের প্রাসাদ প্রভৃতি অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সংকেতময় এবং গোপনীয়তাপূর্ণ দুনিয়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকা এনক্রিপশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিবর্তন করেছে। এই ব্লগে আমরা বাংলা ভাষায় “এনক্রিপ্টেড” শব্দের অর্থ এবং তার ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করব। এনক্রিপ্টেড: শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা “এনক্রিপ্টেড” শব্দটি প্রধানতঃ ইংরেজি…

|

Swiggy Meaning In Telugu – తెలుగు అర్థం వివరణ

“Swiggy” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు. Swiggy ♪ : [Swiggy] పదబంధం : Swiggy కస్టమర్‌లు మరియు రెస్టారెంట్‌ల మధ్య మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తుంది, విస్తృత శ్రేణి భోజన ఎంపికల నుండి ఆహారాన్ని ఆర్డర్ చేయడానికి అనుకూలమైన మరియు సమర్థవంతమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. వివరణ : Explanation Swiggy అనేది వెబ్‌సైట్ మరియు మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా పనిచేసే ఆన్‌లైన్ ఫుడ్…

|

Tofu Meaning In Bengali – বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

“Tofu” বাংলা অনুবাদ, অর্থ, সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা এবং প্রাসঙ্গিক শব্দ এবং ছবির উদাহরণ – আপনি এখানে পড়তে পারেন। টোফু জমাট সয়া দুধ থেকে তৈরি একটি খাদ্য পণ্য। এটি অনেক এশিয়ান রন্ধনপ্রণালীতে একটি প্রধান এবং এর বহুমুখিতা এবং পুষ্টির মূল্যের জন্য পরিচিত। টোফু, যাকে মটরশুঁটি দইও বলা হয়, তাজা সয়া দুধকে দই করে এবং তারপর দইকে নরম,…

|

Pores Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

“Pores” தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் – நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம். Pores ♪ : /pɔː/ பெயர்ச்சொல் : noun துளைகள் துளைகள் சிறிய துளை மைக்ரோ துளை விளக்கம் : Explanation ஒரு மேற்பரப்பில் ஒரு நிமிடம் திறப்பு, குறிப்பாக ஒரு உயிரினத்தின் தோல் அல்லது ஊடாடல், இதன் மூலம் வாயுக்கள், திரவங்கள் அல்லது நுண்ணிய துகள்கள் கடந்து செல்லக்கூடும். வாசிப்பதில் அல்லது படிப்பதில்…

|

Url Meaning In Telugu – తెలుగు అర్థం వివరణ

“Url” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు. Url ♪ : [Url] నామవాచకం : noun యూనిఫాం రిసోర్స్ లొకేటర్ ఇంటర్నెట్‌లో సమాచారాన్ని నిల్వ చేసే సంస్థకు ఎలా పేరు పెట్టాలి వివరణ : Explanation తెలుగు నిర్వచనం త్వరలో జోడించబడుతుంది Url Meaning In Telugu Various Way The term “URL” stands for “Uniform Resource Locator”…

|

Synergy Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Synergy” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. Synergy ♪ : /ˈsinərjē/ ನಾಮಪದ : noun ಸಿನರ್ಜಿ ಸಹಯೋಗ ಸಂಯೋಗವಾದ ಸಂಯೋಗವಾದ ವಿವರಣೆ : Explanation ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಏಜೆಂಟರ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರವು ಅವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ…

|

Dailamo Meaning In Telugu – తెలుగు అర్థం వివరణ

“Dailamo” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు. Dailamo ♪ : [Dailamo] పదబంధం : Meaning of “dailamo” will be added soon వివరణ : Explanation Definition of “dailamo” will be added soon.